Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zesec of Sweden AB

Zesec of Sweden AB

Zesec of Sweden AB
Kungsportsavenyen 21
411 36 Göteborg

Hemsida:

www.zesec.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zesec utvecklar och tillhandahåller system för uppkopplade lås som kan låsas upp med mobilen eller på distans.

Teckningsperiod:

22 juni 2023 - 6 juli 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

11,01 Mkr

Teckningskurs:

0,38 kr per unit / 0,095 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 juni 2023

Värdering:

2,75 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. Innehav av en (1) aktie ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje en (1) Unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO4.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 23,88 procent av teckningsförbindelser, varav cirka 11,25 procent avser kvittning av fordran och 12,63 procent avser kontant betalning. Därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera resterande andel upp till 100 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 26,20 procent av Företrädesemissionen omfattas av en bottengaranti i form av kontant betalning och cirka 49,92 procent av Företrädesemissionen omfattas av en toppgaranti i form av kvittning av fordran.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har lämnats av bland annat större aktieägare samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För samtliga emissionsgarantier utgår garantiersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden för Företrädesemissionen - från och med den 22 juni 2023 till och med den 6 juli 2023 - dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (0,38 SEK per Unit).

Varje en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023, dock högst 0,12 SEK per aktie och lägst Bolagets aktiers kvotvärde vid tidpunkten för nyttjande, d.v.s. 0,062099 SEK. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löper från och med den 3 oktober 2023 till och med den 17 oktober 2023.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss