Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ekobot AB

Ekobot AB

Ekobot AB
Sidensvansvägen 8
125 56 Älvsjö

Hemsida:

www.ekobot.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ekobot bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Teckningsperiod:

2 maj 2022 - 16 maj 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,57 Mkr

Teckningskurs:

80 kr per unit / 8 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 april 2022

Värdering:

19 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 10:14. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av tio (10) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 68 procent genom teckningsförbindelser om cirka 4,3 MSEK och garantiåtaganden om 5,0 MSEK.

Teckningsoptioner av serie TO2 har en planerad inlösenperiod från och med den 3 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022. Lösenkursen är planerad att uppgå till 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en tvåveckorsperiod, mellan den 19 september 2022 till och med den 30 september 2022, inför optionsinlösen, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 9,60 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 till högsta lösenkurs (9,60 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss