Purefun Group, e-handelsföretag som växer under lönsamhet

Purefun Group är ett e-handelsföretag som växer med bra lönsamhet. Egna varumärken, egen produktion samt eget lager ger marginaler och kontroll. Gör nu en IPO på Nasdaq First North.

Purefun Group grundades 2005 och är moderbolaget i en koncern inom e-handel. Bolaget är främst verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Idag äger Bolaget två webbutiker – Doggie och Vuxen, varpå Vuxen är det ledande e-handelsvarumärket inom sexuell hälsa i Sverige med en attraktiv marknadsposition. Historiskt sett har segmentet sexuell hälsa inte påverkats av lågkonjunkturer och produkterna blir allt mer normaliserade genom försäljning hos exempelvis apotek. Doggie är ett växande varumärke inom mid-premiumsegmentet för hundprodukter online. Med Doggie verkar Purefun på en marknad genomgåendes ett skifte från traditionell handel till e-handel vars tillväxttakt är högre. Ett stort produktsortiment och snabba leveranser föranleder en snabb intäktstillväxt och kundanskaffning.

Eget e-handelslager och egen fabrik för tillverkning

Purefun har varit lönsamt sedan grundandet och varje år har den procentuella organiska tillväxten i nettoomsättningen varit tvåsiffrig. Bolaget äger även en fastighet, ett e-handelsoptimerat 5 500 kvm stort lager, som förväntas att skrivas upp med runt 30 MSEK under 2022. Bolaget innehar också en egen ISO 13485-certifierad fabrik i Kävlinge för tillverkning av massageoljor, massageljus och glidmedel.

År 2018 förvärvades The Swede Company AB. Purefun ser potential för strategiska förvärv när rätt möjligheter uppkommer för att bygga ut e-handelserbjudandet och nyttja kompetens, lager och e-handelsplattform till fler butiker. Bolaget begränsar sig inte till specifika produktkategorier. Bolaget utvecklar även befintlig e-handelsplattform löpande och är öppet för nya IT-tjänster som kan utgöra en tillgång för fortsatt försäljningsexpansion.

Målet är att ta positionen som ledande e-handelsaktör med en mix av multi-brandbutiker och direct-to-customer-varumärken (D2C). Detta ska åstadkommas genom expansion runt nuvarande verksamhet och lansering av nischade D2C-butiker under egna varumärken. Purefuns produkter finns idag främst i Norden men Bolaget har för avsikt att etablera sig i högre utsträckning på utvalda marknader i Europa. Inom e-handeln hittas betydliga ”spillover-effekter” då konsumenter i ett land kan handla från en webbutik i ett annat land. Således finns det stor potential för lyckade varumärken på den europeiska marknaden, något som Purefun har god erfarenhet av att ta fram.

Växande och lönsam försäljning

Bolaget hade under brutna räkenskapsåret 2020/21 en omsättning på 142 MSEK med ett resultat på ca 16 MSEK. 2021/22 ligger i linje med bolagets förväntningar på en nettoomsättning runt 170 MSEK.

VD Michael Ahlén presenterar verksamheten

Läs mer om Purefun Groups noteringserbjudande

Purefun Group AB

Purefun Group är en koncern med fokus på e-handel med sällanköpsvaror i Norden. Bolaget är verksamt främst inom segmentet sexuell hälsa med den väletablerade e-handelsplattformen Vuxen. Bolaget erbjuder ett brett sortiment med en hög andel egna varumärken. Bolaget är även verksamt inom djurprodukter genom e-handelsplattformen DOGGIE.se som är en återförsäljare av hundprodukter.