Förstärker vården med modern it-teknik

Kontigo Care gör en nyemission och står inför en notering under 2015. Bolagets första produkt och tjänst, TripleA, förbättrar den alkoholrelaterade beroendevården. Nyemissioner.se har gjort en intervju med företagets marknadschef Johan Berg.

Varför har Kontigo Care grundats?

Kontigo Care AB grundades med affärsidén att utveckla mHealth-verktyg som förenklar och förändrar vården. Vår ambition är att förstärka behandlingen oberoende av behandlingsform samtidigt som vården blir mer tids- och kostnadseffektiv.

Daniel Benitez, initiativtagare och grundare av Kontigo Care, som själv har erfarenhet av sjukdomen alkoholism, såg att det finns goda möjligheter att förbättra den alkoholrelaterade beroendevården.

Hur fungerar Kontigo Cares lösning?

TripleA är ett system som består av en alkomätare, mobilapp och en databas. TripleA kan slumpmässigt, platsobundet, diskret, frekvent och snabbt mäta om en person är påverkad av alkohol och till vilken grad. TripleA kan även registrera vart en person befinner sig vid ett givet läge. Informationen samlas i en databas och vidarebefordras till avsedd mottagare. TripleA är en CE-märkt medicinteknisk produkt utvecklad i enlighet med 93/42/EEG-direktiv för Medical device.

Hur ser marknaden ut?

Marknaden består av aktörer inom beroendevården, behandlingshem, öppenvård, företagshälsovård. Landsting och kommuner i Sverige. Redan 2015 kommer vi att expandera i de övriga nordiska länderna. Därefter kommer vi att rikta in oss på länder i Europa med liknande vårdstruktur som vi har i Sverige.

Vad har ni uppnått hittills?

  • Den första prototypen av TripleA är klar.
  • Vi har anställt forskningschef, produktchef, mjukvaruchef och QA-chef. Samtliga rekryterade från GE healthcare.
  • Vi har initierat ett två-årigt forskningsprojekt tillsammans med Akademiska Sjukhuset där även Nämndemansgården, Sveriges största privata beroendevårdbolag ingår.
  • Erhållit 4,72 miljoner kronor av Vinnova i forskningsstöd.
  • Avtal med Akademiska Sjukhuset och Nämndemansgården som har för avsikt att använda TripleA i sina verksamheter.
  • 1:a pris i Embedded awards. Ett pris som delas ut av branschorganisationen Elektronik i Sverige och Elektronik i Norden.

Hur ser de kommande åren ut?

Vi kommer att lansera vår första produkt TripleA i norden och övriga Europa. Samtidigt som vi kommer att utveckla nya produkter för nya marknader som bygger på det systemet vi har. För att bygga en organisation som kan möta den internationella expansionen planerar Kontigo Care att finansiera bolaget med ytterligare 10 mkr under 2015.

Ni gör en nyemission, vad ska ni använda pengarna till?

Kapitalet skall användas till att lansera TripleA (5 mkr), Forskning och Utveckling (5 mkr) och rörelsekapital (2 mkr). Emissionen förväntas ta bolaget till positivt kassaflöde från försäljningen av TripleA.

När blir en notering aktuell?

Styrelsen har beslutat att notera bolagets aktie på en marknadsplats under 2015.

Läs mer om Kontigo Cares nyemission och kommande notering.

Kontigo Care AB

Kontigo Care erbjuder produkten och tjänsten TripleA, en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.