Nyemission i

Zesec of Sweden AB

Ej tillgängligt

Zesec utvecklar och tillhandahåller system för uppkopplade lås som kan låsas upp med mobilen eller på distans.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1. Innehav av en (1) aktie ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje en (1) Unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO4.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 23,88 procent av teckningsförbindelser, varav cirka 11,25 procent avser kvittning av fordran och 12,63 procent avser kontant betalning. Därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera resterande andel upp till 100 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 26,20 procent av Företrädesemissionen omfattas av en bottengaranti i form av kontant betalning och cirka 49,92 procent av Företrädesemissionen omfattas av en toppgaranti i form av kvittning av fordran.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har lämnats av bland annat större aktieägare samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För samtliga emissionsgarantier utgår garantiersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden för Företrädesemissionen - från och med den 22 juni 2023 till och med den 6 juli 2023 - dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (0,38 SEK per Unit).

Varje en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023, dock högst 0,12 SEK per aktie och lägst Bolagets aktiers kvotvärde vid tidpunkten för nyttjande, d.v.s. 0,062099 SEK. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löper från och med den 3 oktober 2023 till och med den 17 oktober 2023.

Uppdatering: Zesecs företrädesemission blev tecknad till 32,70 % med företrädesrätt och 17,62 % utan. 49,68 % tecknades av garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fem kommande IPO:s och direktnoteringar under slutet av 2023

Fem företag som gör IPO:s och direktnoterar sina aktier under slutet av 2023 är Sibek, Gosol Energy, Cinclus Pharma, Novedo och Avsalt.

Zesec ger upp – ska sälja sin börsplats som tomt skal

Zesec ger upp försöken att hitta finansiering, blir ett tomt noterat skal som ska användas för att notera en annan verksamhet.

Zesec planerar för en strukturaffär för att ordna finansiering

Zesec meddelade denna morgon att de utreder förutsättningarna för genomföra en strukturaffär i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa dess långsiktiga överlevnad.