Nyemission i

ZAZZ Energy of Sweden AB

Ej tillgängligt

Zazz Energy erbjuder effektiv och miljövänlig avfallförgasning samtidigt som de producerar el, varmvatten och biokol.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 20:3. Aktieägare erhåller tjugo (20) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

De teckningsförbindelser och garantiåtaganden som har lämnats för Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 26,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantin är uppdelad i en så kallad bottengaranti och en så kallad toppgaranti. De teckningsförbindelser och bottengarantiåtaganden som har lämnats för Erbjudandet uppgår sammanlagt till cirka 15,5 MSEK motsvarande cirka 60 procent. Bottengarantin består av teckningsförbindelser och garantiåtaganden med sedvanliga villkor. Toppgarantiåtaganden uppgår till cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Erbjudandet. Toppgarantin är säkerställd av Bolagets långivare och betalning för eventuell tilldelning erläggs genom kvittning av långivarnas utestående fodringar på Bolaget. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För bottengarantiåtagandena utgår en kontant ersättning om 15 procent av det garanterade beloppet. För toppgarantiåtaganden utgår en kontant ersättning om 20 procent av det garanterade beloppet.

Uppdatering: Zazz Energy kommunicerade den 15 mars 2023 att man anmält misstänkt bokföringsbrott till Ekobrottsmyndigheten gällande en tillgång i Grekland. Bolaget uppskattar att nedskrivningar på 10-20 Mkr kan behöva göras.

Pga ovanstående ändrar man villkoren för nyemissionen. Man sänker priset per aktie från 0,258 kr till 0,10 kr. Företrädesrätten ändras från 15:5 till 20:3.

De teckningsförbindelser och garantiåtaganden som har lämnats för Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 26,4 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantin är uppdelad i en så kallad bottengaranti och en så kallad toppgaranti. De teckningsförbindelser och bottengarantiåtaganden som har lämnats för Erbjudandet uppgår sammanlagt till cirka 15,4 MSEK motsvarande cirka 59 procent. Bottengarantin består av teckningsförbindelser och garantiåtaganden med sedvanliga villkor. Toppgarantiåtaganden uppgår till cirka 11,0 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av Erbjudandet. Toppgarantin är säkerställd av Bolagets långivare och betalning för eventuell tilldelning erläggs genom kvittning av långivarnas utestående fodringar på Bolaget.

För bottengarantiåtagandena utgår en kontant ersättning om 15 procent av det garanterade beloppet. För toppgarantiåtaganden utgår en kontant ersättning om 20 procent av det garanterade beloppet.

Uppdatering: Zazz Energys företrädesemission tecknades till 26,9 % med företrädesrätt och 0,5 % utan. 72,6 % tecknades av garanter. Dvs totalt 100 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nära nollvärdering på fyra kommande företrädesemissioner

Fyra företag inleder snart företrädesemissioner där pre-money-värderingen bara är något högre än noll.

Sex företag som noterar sig under februari

Sex företag som ska noteras under februari är ZAZZ Energy, Smart Valor, Purefun Group, Lyckegård, Move About och Hubbster.