Nyemission i

Transtema Group AB

Transtema är en leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Företaget anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:6. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 40,8 MSEK, motsvarande 52,1 procent, och garantiåtaganden om 37,5 MSEK, motsvarande 47,9 procent, från Bolagets befintliga ägare. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgarantier 100 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 78,2 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Transtema Group AB hittades