Nyemission i

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Ej tillgängligt

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller för varje en (1) befintlig A- respektive B-aktie en (1) teckningsrätt av samma serie. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av samma aktieserie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets VD och styrelseledamot Pär Bergsten, genom sitt ägarbolag H&D Ventures AB, samtliga av Bolagets övriga styrelseledamöter och samtliga personer i Bolagets ledning med aktieinnehav har åtagit sig att teckna aktier motsvarande minst deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, totalt ett belopp om cirka 0,5 MSEK, motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen.

Utöver ovan nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor vilka uppgår till cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 50 procent av sedvanliga icke-säkerställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om sexton (16) procent av det garanterade beloppet, varav tolv (12) procent erläggs i kontant ersättning och fyra (4) procent erläggs genom kvittning mot nyemitterade B-aktier. Den del av garantiersättning som ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade B-aktier kommer verkställas genom en riktad emission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Lösningar i centrum när industrin tar nästa steg mot digitalisering

Med två av Sveriges största verkstadsföretag som beställare ligger H&D Wireless i täten bland de teknikleverantörer som möjliggör industrins digitalisering. Nu tar bolaget in nytt kapital för att kunna ta tillvara på fler affärsmöjligheter. – Vi får varje vecka bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Pär Bergsten, VD och grundare för H&D Wireless.

Fyra aktuella nyemissioner inför notering

Fyra aktuella nyemissioner i bolag som står inför en notering är de i H&D Wireless, FlexQube, Scout Gaming och Bio-Works Technologies.