Nyemission i

Götenehus Group AB

Ej tillgängligt

Götenehus Group utgörs av småhustillverkaren Götenehus AB som är en av de större aktörerna på marknaden för prefabricerade småhus i Sverige. Koncernen äger också varumärket Sjödalshus. Småhusverksamheten består dels av en projektverksamhet med inriktning på gruppbyggda småhus, dels av en verksamhet som tillverkar och marknadsför nyckelfärdiga styckehus med möjlighet till arkitektritad personlig anpassning. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Forshem Biobränsle AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 10:1. Varje befintlig aktie ger tio (10) teckningsrätter, och en (1) teckningsrätt ger företrädesrätt att teckna en (1) nyemitterad aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är till cirka 80 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företaget gör även en riktad emission till ägarna av bolagets konvertibla lån med ett erbjudande att kvitta det konvertibla lånet mot B-aktier till kursen 1,00 kr per aktie. Genom emissionen kommer bolaget att tillföras högst 21,6 Mkr i eget kapital. Bolaget tillförs inga likvida medel genom emissionen. Ägare till konvertibler motsvarande cirka 70 procent av samtliga utestående konvertibler har förbundit sig att kvitta konvertibler mot B-aktier.

Obs, datumen är en uppskattning, faktiska datum har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Datum har uppdaterats med föreslagen teckningstid.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Götenehus Group AB hittades