Nyemission i

Absolicon Solar Collector AB

Ej tillgängligt

Absolicon är en leverantör av koncentrerade solfångare, genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:5. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) aktie som ägs på avstämningsdagen, och femton (15) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) B-aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 6,7 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 25,3 MSEK, motsvarande cirka 55,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 62 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För emissionsgarantierna utgår garantiersättning enligt garantiavtalen om tretton (13) procent på garanterat belopp i kontant ersättning alternativt femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. För det fall garanter väljer ersättning i form av nyemitterade units ska dessa erläggas i form av en riktad emission efter genomförandet av Företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024, dock inte till en teckningskurs högre än 30 SEK per B-aktie.

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 60 SEK under perioden från och med den 30 november 2026 till och med den 15 december 2026.

Uppdatering: Det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 26,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 57,4 procent, vilket innebär att cirka 4,5 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Företrädesemissionen tecknas således till totalt 62 procent, vilket tillför Bolaget initialt cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tredje vågen av förnyelsebar energi

2023 utmärker sig som genombrottsåret för solvärme i industrin. En tredubbling av volymen förväntas. Bland installationerna finns svenska Absolicons solfångafält hos Carlsberg och Birra Peroni. Internationella energimyndigheten spår att solvärme blir tredje vågen inom förnyelsebar energi efter ett decennium av snabb tillväxt för vindkraft och solceller.

Svensk solvärme löser storbolagens energikris

Svenska Absolicons koncentrerande solfångare har över 76% verkningsgrad och kan producera värme och ånga upp till 160 grader. Världens största livsmedelsbolag samarbetar med Absolicon för att minska sina koldioxidutsläpp. [sponsrad artikel]

Solenergi, medicinteknik och gruvbolag gör företrädesemission

Tre företag som är aktuella med företrädesemissioner är Absolicon, Coala Life och Beowulf Mining.