Svensk solvärme löser storbolagens energikris

Svenska Absolicons koncentrerande solfångare har över 76% verkningsgrad och kan producera värme och ånga upp till 160 grader. Världens största livsmedelsbolag samarbetar med Absolicon för att minska sina koldioxidutsläpp. [sponsrad artikel]

Många globala storbolag arbetar nu med Absolicons solvärmeteknik. Idag har företaget överenskommelser eller avtal med 7 av världens största bolag inom livsmedel och drycker. Hos bryggerijätten Carlsberg och hos Birra Peroni har Absolicon byggt anläggningar för leverans av ånga från solen.

– Ett av Birra Peronis främsta hållbarhetsmål är att uppnå noll koldioxidutsläpp i produktionsprocessen till år 2030. Installationen i Bari är det första steget för att använda solvärme som en del av lösningen, säger Carlo Semeraro, försäljningschef på Absolicon.

– Marknaden för grön energi har en enorm potential och vi märker att allt fler företag vill ställa om, säger Carlo Semeraro.

Livsmedelsjättarna behöver förnyelsebar värme

Till skillnad vad många tror är det värme och inte elektricitet som är den stora utmaningen. I livsmedelsindustrin står värme för 75% av energiförbrukningen och elektricitet för bara 25%.

Processvärmen kommer idag som regel från en ångpanna som eldas med fossila bränslen.

För att förse de globala livsmedelsjättarna med solvärme bygger Absolicon upp ett nätverk av lokala solfångartillverkare. Dessa tillverkare köper först en robotiserad produktionslina som tillverkar en solfångare var 6:e minut och sedan material till solfångarna av Absolicon.

Två sålda produktionslinor

I december 2022 sålde Absolicon en produktionslina till Phoenix Solar Thermal i Kanada och en till CPS i Egypten med sammanlagt ordervärde om 86 miljoner kronor. Det faktum att lokala partners nu ser att det är lönsamt att köpa solfångarfabriker av Absolicon är ett kraftfullt försäljningsargument i många fler länder.

De internationella energiorganen IEA och IRENA ser båda solvärme som en av de centrala lösningarna för industrins värmebehov. Den globala industrimarknaden för solfångare uppskattas till mellan 4 000 och 11 000 miljarder kronor till år 2050.

Försäljning av egna material

– Mottagarröret, glaset och reflektorn, är de viktigaste komponenterna i våra solfångare och de säljer vi till de lokala solfångartillverkarna, berättar Erik Zäll, industridoktorand vid Umeå Universitet och forskningsingenjör på Absolicon.

Licensintäkter

Absolicon har en stark patent- och varumärkesportfölj. Sammanlagt hade Absolicon vid årsskiftet 88 patent eller patentansökningar i tolv patentfamiljer i sin immaterialrättsliga portfölj.

Köparna av produktionslinor betalar en licensavgift till Absolicon för varje producerad solfångare.

Succé för solvärmeparken

Absolicon anläggning Högslätten 2023 Solar Thermal Park är det första storskaliga exemplet på solvärme i den svenska fjärrvärmen på 20 år.

Absolicons solfångare är utrustade med en silverspegel som koncentrerar ljuset i en smal linje på ett mottagarrör fyllt med trycksatt vatten. Solfångarna följer solen under dagen och behåller värmen under ett skyddande glas. Solfångarna är designade för temperaturer upp till 160 grader.

Solvärme för städer och industrier kan lagras från sommar till vinter i stora vattenfyllda groplager med små värmeförluster. Systemet är flera hundra gånger billigare än att lagra elektricitet i batterier.

Omställning av Europas 6000 fjärrvärmenät

I Sverige får 90 procent av flerfamiljshusen sin värme från fjärrvärme. Energimyndigheten har visat att det är lönsamt att använda säsongslager och solfångare för att halvera förbränningen av biobränslen inom fjärrvärmen i Sverige.

Absolicon fått licens på naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval-märkt fjärrvärme och Härnösand blir första kommun i Sverige där hushållen får miljömärkt fjärrvärme från solfångare.

I Europa finns 6000 fjärrvärmenät som eldar kol och gas som behöver ställas om.

Växla upp framgångarna med kraftfull marknadsföring

De sålda produktionslinorna till Kanada och Egypten visar att Absolicons globala/lokala affärsmodell fungerar. Absolicons globala samarbete med livsmedelsjättarna leder till lokal försäljning av produktionslinor.

Med solvärmeinstallationerna hos Carlsberg och Peroni som goda exempel kan Absolicons kraftfulla digitala verktyg nå fram till nyckelpersoner djupt in i storbolagen och skapa lokala solvärmemarknader.

Det faktum att lokala partners nu ser att det är lönsamt att köpa solfångarfabriker av Absolicon är ett kraftfullt försäljningsargument.

För Absolicon är det nu givet att ta in mer kapital för att kraftfullt växla upp framgångarna.

Absolicons mission är att med de robotiserade produktionslinorna som massproducerar solfångare revolutionera värmeförsörjningen och ge energi till lägre pris än olja och gas.

OM EMISSIONEN

Företrädesemission: 23 februari – 20 mars 2023

Teckningskurs: 90 kronor per aktie

Ägarspridning: För att få fler ägare kommer vid överteckning poster om 20 aktier att fördelas genom lottning bland alla tecknare

Prospekt och information

Teckningsrätter: För varje innehavd aktie på avstämningsdagen 21 februari erhålls två (2) teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market 23 februari till 15 mars. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att köpa en ny B-aktie för 90 kr. Den som köper teckningsrätter behöver anmäla detta till sin bank i god tid för att de skall kunna omvandlas till aktier.

Presentationer

Presentationer av företrädesemissionen kommer att hållas på följande orter.

Aktieägarträff med Absolicon, Stockholm, 13 mars
Stora Aktiedagen, Stockholm 14 mars
Naventus, RENEWABLES SUMMIT, Stockholm 14 mars
Aktiepodden 17 mars
Absolicondagen, Härnösand 18 mars

Ytterligare presentationer tillkommer, uppdaterad lista finns på www.absolicon.se/emi23

 

Absolicon Solar Collector AB

Absolicon är en leverantör av koncentrerade solfångare, genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem.