Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Emplicure AB

Emplicure AB

Emplicure AB
Virdings allé 32B
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.emplicure.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med distribution av tobaksfritt nikotin som första produkt.

Teckningsperiod:

7 juni 2021 - 17 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

39,8 Mkr

Teckningskurs:

4,15 kr per unit och aktie

Likviddag:

22 juni 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

45,5 Mkr pre-money

Villkor:

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Emplicure noteras på First North den 24 juni 2021.

Teckningsåtaganden om cirka 18,4 Mkr har lämnats från en styrelseledamot, befintliga aktieägare, Mangold Fondkommission och ett antal externa investerare. Vidare kommer ett konvertibelt lån samt upplupen ränta att kvittas i erbjudandet, motsvarande ett belopp om cirka 13,5 Mkr. Tillsammans motsvarar teckningsåtaganden och kvittningen av konvertibellånet cirka 80 procent av erbjudandet.

En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 12 april 2022 till och med den 27 april 2022, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktie och högst 6,23 SEK per aktie. Vid högsta teckningskurs och under antagandet att samtliga teckningsoptioner nyttjas kan Bolaget komma att erhålla ytterligare maximalt cirka 59,8 MSEK före emissionskostnader från teckningsoptionerna av serie TO1. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske mellan den 29 april 2022 och den 13 maj 2022.

Uppdaterat: 2021-06-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss