Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dicot AB

Dicot AB

Dicot AB
Stora malmgatan 8
193 35 Sigtuna

Hemsida:

dicot.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dicot utvecklar läkemedel för återförd och normaliserad funktion vid erektionsstörningar.

Teckningsperiod:

13 januari 2023 - 27 januari 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

54,8 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr per unit / 0,20 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 januari 2023

Värdering:

27,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO4 samt tre (3) teckningsoptioner av serie TO5.

Post:

Övrigt:

Dicot har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK från styrelseledamöter, ledningsgruppen och befintliga aktieägare. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 28 MSEK och s.k. toppgarantier om cirka 1,8 MSEK. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 34,8 MSEK, motsvarande cirka 63,5 procent av Företrädesemissionen.

För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i form av units, tjugo (20) procent av garanterat belopp. För det fall garanten väljer det senare alternativet ska teckningskursen per unit motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 15 juni 2023 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 29 maj 2023, dock lägst kvotvärde och högst 0,20 SEK per aktie.

Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 november 2023 till och med den 15 november 2023 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 13 oktober 2023 till och med den 27 oktober 2023, dock lägst kvotvärde och högst 0,25 SEK per aktie.

Uppdatering: Dicots företrädesemission tecknades till 109,5 %. Emissionsgarantierna behövde således ej tas i anspråk.

Uppdaterat: 2023-01-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss