Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Artificial Solutions International AB

Artificial Solutions International AB

Artificial Solutions International AB
Mäster Samuelsgatan 60
111 21 Stockholm

Hemsida:

www.artificial-solutions.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Artificial Solutions är verksamt inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester. Artificial Solutions International AB hette tidigare Indentive AB.

Teckningsperiod:

3 februari 2023 - 17 februari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

144,6 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 februari 2023

Värdering:

6,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 22:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tjugotvå (22) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare samt personer ur styrelse och ledning till cirka 29,1 MSEK, motsvarande cirka 20,1 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 66,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 46,2 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed säkerställd till 95,9 MSEK, motsvarande 66,3 procent av Företrädesemissionen.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om tolv (12,00) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Bolaget och Capital Four har kommit överens om att ackumulerad upplupen ränta motsvarande cirka 28 MSEK ska skrivas av och den årliga räntan framöver justeras ned till 4,00 procent. Dessa förändringar i lånefaciliteten kommer att resultera i en total skuldminskning vid låneförfall motsvarande cirka 145 MSEK. Överenskommelsen med Capital Four är villkorad av att det fullständiga och bindande avtalet avseende den omförhandlade lånefaciliteten har ingåtts innan den extra bolagsstämman som ska hållas den 30 januari 2023, samt genomförandet av Företrädesemissionen.

Uppdatering: Artificial Solutions företrädesemission tecknades till 48,4 % med företrädesrätt och 4,6 % utan. 13,3 % får tecknas av garanter. Dvs totalt 66,3 %.

Uppdaterat: 2023-02-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss