OmniCar skapar lönsamhet för bilbranschen

OmniCar har utvecklat en mjukvarulösning som förändrar hur bilindustrin säljer bilar. Företaget gör just nu en nyemission inför sin notering på Aktietorget. Vi har gjort en intervju med bolagets vd Claus T. Hansen.

Vad gör OmniCar?

OmniCar har utvecklat en mjukvarulösning som förändrar hur bilindustrin säljer bilar. Kunduppföljning och kundlojalitet har alltid varit ett stort problem inom bilindustrin och vår mjukvarulösning möjliggör ökad försäljning och ökad kundlojalitet till lägre kostnad. Genom vår lösning kan leads från såväl digitala som analoga marknadsaktiviteter följas upp på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Mjukvaran har utvecklats i över tio år och har genererat över 250 MSEK i omsättningsökning för Citroën, som mjukvarulösningen initialt utvecklades för. Nyligen marknadslanserade vi vår serviceavtalsgenererare, SAM, som effektiviserar service- och verkstadsarbetet. SAM kan automatiskt skapa, utöka, avbryta eller återskapa serviceavtal och även skapa överblicksvyer över verkstadens pipeline, personalresurser, risker och kostnadsbilder. SAM har redan genererat över 25 000 serviceavtal för Citroën.

Vilka är era kunder?

OmniCars mjukvarulösning riktar sig till bilindustrin och lösningen kan användas av både bilimportörer och bilåterförsäljare. Vi har redan ingått kundavtal med bilimportörerna av Citroën i Danmark, Sverige och Norge samt Peugeot i Sverige och Norge. Härutöver har vi avtal med importören av Mercedes-Benz och Kia i Norge. Totalt har vi cirka 500 bilåterförsäljare anslutna i dagsläget och vi är under stark kundtillväxt. Ett kundavtal med en bilimportör genererar per automatik en pipeline med ett stort antal potentiella kunder eftersom bilimportörer har stor inverkan på bilåterförsäljare.

Vilka fördelar erbjuder er lösning till kunderna?

Vår lösning möjliggör uppföljning av marknadsaktiviteter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt inom bilindustrin. Bilimportörer och bilåterförsäljare lägger tillsammans årligen flera miljarder SEK på marknadsföring som genererar leads i form av besök i bilhallar och digitala leads på internet men bilåterförsäljare har svårt att följa upp dessa. Vår mjukvarulösning samlar automatiskt in dessa leads och distribuerar dem till bilåterförsäljare vars säljare kan initiera säljprocessen, exempelvis genom mejl, SMS eller telefonsamtal. Bilförsäljarens aktivitet loggas och kan följas upp av den som aktiverat marknadsaktiviteter. Provkörningar är ett av de mest effektiva sätten att sälja en bil – genom vårt system kan leads erbjudas provkörningar och bokas in. Snabbare återkoppling till leads innebär en ökad försäljning och därigenom en ökad return of investment för marknadsaktiviteten som lockade den potentiella kunden. Ökad försäljning till en lägre kostnad.

Vid bilförsäljning finns en viss vinstmarginal men än viktigare i bilbranschen idag är, som en följd av de sjunkande vinstmarginalerna per såld bil, att sälja in serviceavtal, verkstadsbokningar och därigenom uppnå långvarig kundlojalitet. Trots detta tar det i dagsläget upp till 72 timmar att samla in all data som behövs för ett serviceavtal. Vår servicegenererare, SAM, skapar serviceavtal på ett fåtal minuter och kan automatiskt justera serviceavtalen. Vi är övertygade om att vårt koncept är den länk som saknats inom bilbranschen.

Hur ser er affärsmodell ut?

Vår affärsmodell utgår från återkommande intäkter likt en prenumeration. Bilimportörer betalar en licensavgift baserad på antalet underliggande bilåterförsäljare och bilåterförsäljare betalar en licensavgift för tillgång till vår molnlösning. Vidare erhåller vi intäkter per genererat serviceavtal genom en procentuell avgift om cirka 10 procent per avtal. Under de månader OmniCar var verksamma under 2016, året när bolaget bildades, omsatte vi cirka 8 MSEK och gjorde en vinst om cirka 0,5 MSEK. Försäljningen har ökat kraftigt under 2017; under årets första fyra månader var vår omsättning cirka 6 MSEK med positivt rörelseresultat exklusive engångskostnader för notering på Aktietorget och marknadstillväxt.

Hur ser era ekonomiska mål ut för innevarande år och kommande år?

Vi har ett omsättningsmål om cirka 23 MSEK för 2017 och vår målsättning är att teckna avtal med 100 nya bilåterförsäljare under 2017. Målsättningen är att expandera till Europa under 2018 och teckna avtal med 600 nya bilåterförsäljare. Den finansiella målsättningen är att omsätta över 40 MSEK under 2018 och över 100 MSEK under 2019.

Ni gör en nyemission inför er notering på Aktietorget, vad ska ni använda pengarna till?

Emissionslikviden är avsedd att finansiera den kraftiga marknadsexpansion och de marknadsaktiviteter vi nu genomför. Vi avser även att nyrekrytera och öppna försäljningskontor i Oslo och Stockholm. Vår bedömning är att OmniCar efter finansiering av engångskostnader har ett positivt rörelseresultat. Detta beräknar vi kunna visa upp under 2018.

Slutligen – varför ska en investerare teckna aktier i er nyemission?

OmniCar är i kraftig omsättningstillväxt med snabbt växande kundbas. Vi har efterfrågad produkt på en mycket stor marknad och en ledning samt styrelse som har tidigare erfarenhet att bygga upp framgångsrika företag. Vi har dessutom en gynnsam konkurrenssituation och möjligheterna till internationell skalbarhet är goda. Slutligen har vi redan avtal med bilimportörer i flera nordiska länder och en affärsmodell som genererar löpande intäkter. Utan de engångskostnader vi har för marknadsexpansion och notering på Aktietorget har bolaget i dagsläget ett positivt rörelseresultat. Bilbranschen är i förändring och vi är övertygade om att vi är den länk som marknaden saknat.

Läs mer om OmniCars nyemission och notering.

OmniCar Holding AB

OmniCar är ett danskt bolag som utvecklat en mjukvarulösning åt bilhandlare för att erbjuda tjänster. Bolaget använder även sin egen plattform för att själva erbjuda tjänster till bilägare, så som däckbyte och mobil serviceverkstad.