Inget behov av nyemission för Lohilo Foods under 2024

Glass från Lohilo Foods

Lohilo Foods kom idag med en uppdatering som bland annat innehöll en prognos om att bolaget inte behöver göra någon nyemission under 2024.

Lohilo Foods kom idag med en uppdatering och prognos som bland annat innehöll en likviditetsplan för koncernen som fastställer att inget ytterligare behov av nyemission föreligger under 2024. Ambitionen är att successivt amortera ned koncernens nettolåneskuld med det löpande kassaflödet.

Bolaget skriver att med hänsyn till de nya kunderna och de utökade listningarna under inledningen av 2024, samt besparingar och effektiviseringar som genomförts under 2023 förväntar sig styrelsen att nettoomsättningen för 2024 kommer att öka med minst 10 procent jämfört med föregående år med en EBITDA marginal på mer än 5 procent med rådande valutakurser. Samtidigt understryker styrelsen att koncernens försäljning fluktuerar över året i linje med glassmarknaden där historiskt sett kvartal två och tre är de starkaste perioderna.

Lohilo Foods långsiktiga mål

Lohilo Foods långsikta mål är att systematiskt positionera sig inom functional food, med glass, dryck och hälsa som utvalda produktkategorier.

Lohilo har vidare som långsiktiga finansiella mål:

  • En genomsnittlig årlig tillväxt överstigande 10 procent
  • Att öka exportandelen till att överstiga 50 procent av omsättningen
  • Att långsiktigt uppnå EBITDA-marginal om minst 10 procent

Lohilo Foods AB

Lohilo Foods säljer glass och andra livsmedel. Lohilo Foods AB hette tidigare Alvestaglass AB.