Holmasjön Prospektering gör intressanta undersökningar

Holmasjön Prospektering gör intressanta prospekteringar i direkt anslutning till gamla Klevagruvan i Småland. Gör en mindre nyemission och planerar för en framtida listning.

Holmasjön Prospektering AB är som namnet antyder ett prospekteringsbolag, med inriktning på bas- och ädelmetaller i Sverige. Under 2014 färdigställde bolaget IP-mätningar och magnetiska mätningar på undersökningstillståndet Holmasjön som bolaget förfogar över. Vilket är beläget i direkt anslutning till Klevagruvan i Småland, tidigare en av Sveriges mest lönsamma gruvprojekt.

De initiala mätningarna samt stenprover visar att Holmasjön kan förfoga över betydande mängder koppar, guld och titan. Styrelsen bedömer att det finns ytterligare prospekteringspotential i området.

Platserna för sex borrmål är redan identifierade via oberoende tolkning av de IP-mätningar och magnetiska mätningar som genomförts under hösten 2014. För närvarande arbetar bolaget med att ta fram arbetsplaner avseende det kommande borrprogrammet samt att handla upp borrtjänster.

Styrelsen för Holmasjön har fattat beslut att genomföra en mindre kapitalanskaffning under december 2014 och att vidta de åtgärder som behövs för att kunna lista bolagets aktier på en lämplig marknadsplats i framtiden.

Vi har inte lyckats komma över något memorandum ännu så länge, så intresserade får kontakta bolaget själva och fråga om ett. Om ni får ett så skicka gärna en kopia till oss på adressen info (@-tecknet) nyemissioner.tempurl.host.

Holmasjön Prospektering AB

Holmasjön Prospektering prospekterar och utvecklar mineraltillgångar. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas-, ädelmetallförekomster i Sverige. Bolaget har undersökningstillstånd som är belägna i direkt anslutning till Klevagruvan i Småland, tidigare en av Sveriges mest lönsamma gruvprojekt.