Alteco Medical växer med nya patientgrupper

Alteco Medical gör just nu en nyemission för att finansiera tillväxt, både på befintlig marknad och på nya. Vi har därför ställt några frågor till vd Håkan Petersson.

Vad gör Alteco Medical?

Alteco Medicals produkt, Alteco LPS Adsorber, förebygger och dämpar kraftiga immunologiska reaktioner. Alteco LPS Adsorber reducerar endotoxinnivån i blodet och minskar därmed de negativa immunreaktionerna som annars riskerar att utvecklas till ett livshotande tillstånd genom systemisk reaktion och utlösande av septisk chock. Alteco Medicals medicintekniska produkt är baserad på moderna bioteknikprinciper, utvecklad och producerad i avancerade anläggningar i Lund. Produkten består av en behållare innehållandes runda plattor av en rigid, porös matris med tillsats av en specifik peptid som effektivt binder Lipid A till sig – den toxiska delen i endotoxinet. Med denna struktur som selektivt binder flera gånger mängden endotoxin som finns i blodcirkulationen hos en septisk patient reduceras de oönskade effekterna av de kraftiga immunologiska reaktionerna. Alteco LPS Adsorber har därav stor potential att minska sjukdomsgraden, rädda liv och minska sjukvårdens kostnader.

Hur ser marknaden ut?

Bolaget har fram till nyligen fokuserat på sepsis (blodförgiftning). Utan behandling kan detta tillstånd utvecklas till septisk chock, vilket är livshotande för patienten. Sepsis är ett stort och växande globalt problem. Årligen insjuknar cirka 30 miljoner människor globalt och cirka 40 000 människor i Sverige. Sammantaget utmanar hälsovårdskostnaderna för sepsis hälso- och sjukvårdssystemets globala ekonomi. I USA ökade de totala sjukvårdskostnaderna för sepsisvård med 19 procent från år 2011 till 2013 och 2013 uppgick sjukvårdskostnaderna till 24 miljarder USD.

Mot bakgrund av en ökad efterfrågan att med bolagets produkt Alteco LPS Adsorber behandla fler patientgrupper breddar vi nu vår positionering. Nya målgrupper inkluderar hjärt/kärl-, ACLF och ECMO. Vi bedömer att den årliga marknaden för de nya patientgrupperna kan utgöra en lika stor del som Alteco Medicals traditionella marknad – sepsispatienter på intensivvårdsavdelningar. Vår bedömning är att ACLF- och ECMO-patienter globalt beräknas vara cirka 250 000 stycken, hjärt-/kärl-segmentet bedöms omfatta cirka 700 000 patienter årligen.

Vad har ni uppnått under det senaste året?

Under 2017 har vi tecknat avtal med SC Kapamed International SRL om distribution av Alteco LPS Adsorber i Rumänien och startat projektet Clinical ICU Project i Tyskland. Detta projekt innebär att vi direkt, med egna säljresurser, vänder oss till sjukhus i Tyskland. Hittills har 16 sjukhus tecknat avtal med oss och varje sjukhus kommer inom ramen för detta projekt att genomföra minst fem behandlingar på sepsispatienter. Efter fem genomförda behandlingar kommer resultaten att utvärderas. Målet med projektet är att få igång en regelbunden användning på den stora och viktiga tyska marknaden. I sammanhanget kan också nämnas att Alteco Medical erhållit sk. reimbursement för sin behandling, detta innebär att sjukhusen får ersättning för behandlingen av tyska motsvarigheten till försäkringskassan ”Krankenkasse”. Härutöver har vi tecknat distributionsavtal med Markomed i Kroatien samt med Neurotechs Ltd i Brasilien.

Vilken är er största utmaning?

Med de nya målgrupperna vi identifierat ser jag till största delen möjligheter – inte utmaningar. Utmaningen när det gäller den traditionella målgruppen, sepsispatienter på intensivvårdsavdelningar är att kunna behandla i tid under ett snabbt och ibland oförutsägbart sjukdomsförlopp. Med de nya patientgrupperna kan vi på ett annat sätt arbeta med planerad och förebyggande vård vilket är en stor fördel när det gäller att etablera rutinmässiga behandlingar.

Vad kan vi förvänta oss under kommande år?

Under 2018 har vi för avsikt att genomföra olika studier – minst en valideringsstudie på hjärt-/kärl- och ECMO-patienter, en registerstudie gällande sepsispatienter i Tyskland samt patienter från nya målgrupper i Tyskland och Italien samt en valideringsstudie på ACLF-patienter. Vi avser även att teckna samarbetsavtal för bearbetning av Tysklands samtliga hjärtcentrum och ECMO-kliniker samt att geografiskt expandera hjärt-kärl/ECMO-konceptet till stora europeiska marknader

Ni gör just nu en nyemission, vad ska ni använda pengarna till?

Nyemissionen omfattar totalt cirka 18,2 MSEK och är genom teckningsförbindelser skriftligen avtalad om cirka 52 % samt genom garantiåtagande avtalad om resterande likvid. Med likviden ska vi bedriva forskning och utveckling avseende de nya patientgrupperna. Vi har för avsikt att genomföra en pilotstudie på hjärt-/kärl och ECMO patienter, en större registerstudie för sepsis, hjärt-/kärl- och ECMO patienter, samt en ACLF-studie. Vi ska även genomföra marknads- och försäljningsaktiviteter för bearbetning av befintlig marknad samt de nya patientgrupperna.

Läs och se fler intervjuer med företagsledare

Alteco Medical AB

Alteco Medical har utvecklat en unik extrakorporeal produkt – LPS Adsorber för användning inom sepsisområdet.