Nyemission i

VibroSense Dynamics AB

Ej tillgängligt

Vibrosense har ett system för känseldiagnostik på händer och fingrar för att upptäcka vibrationsskador. Nu utvecklas ett nytt instrument som bygger på samma teknik för att kunna göra känseldiaggnostik även på fötter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. En (1) innehavd aktie ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

VibroSense har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 13 MSEK, vilket motsvarar cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden från styrelseledamöter, ledning och andra befintliga ägare, med och utan företrädesrätt, uppgår till cirka 3,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 12,1 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden från externa investerare uppgår till totalt cirka 9,9 MSEK, motsvarande cirka 37,9 procent av Företrädesemissionen. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang.

För garantiåtaganden erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 13 procent av garanterat belopp om de väljer kontant ersättning alternativt 15 procent av garanterat belopp om de väljer ersättning i form av Units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. För det fall Företrädesemissionen tecknas till över 94 procent, eller att värdet på den totala ersättningen i form av Units understiger 0,5 MSEK, ska ersättningen till emissionsgaranterna endast utgå genom kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

Den vederlagsfria Teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje en (1) Teckningsoption som innehas teckna en (1) ny B-aktie under perioden från och med den 7 maj 2025 till och med den 21 maj 2025 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 2,25 SEK per B-aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Företagen som ska notera sig presenterar

Tisdag den 31 mars presenterar sig fem spännande företag på ett event för investerare i Stockholm. Fyra av företagen står inför en notering. Det blir IT, råvaror och medtech.