Nyemission i

Tingsvalvet Fastighets AB

Tingsvalvet Fastighets är ett fastighetsbolag som äger kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och Mercurius 16 belägna i Karlstads absolut bästa innerstadsläge.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

För varje en (1) aktie erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) preferensaktie och en (1) teckningsoption TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Förutom denna företrädesemission gör Tingsvalvet även en apportemission.

Varje preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Preferensaktien föreslås bland annat ha företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om tjugofyra (24) SEK med månatlig utbetalning om två (2) SEK motsvarande en direktavkastning om åtta (8) procent av teckningskursen med ett uppräkningsbelopp om tio (10) procent på eventuellt innestående belopp om faktisk utdelning understiger den nivå som följer av preferensrätten. Inlösenkursen per preferensaktie är fastställd till 390 SEK. Belopp vid Bolagets upplösning uppgår till 360 SEK per preferensaktie. Bolaget har idag inga utestående preferensaktier.

Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en (1) stamaktie en gång per kvartal under de sista fjorton dagarna i varje kvartal under perioden från och med juli 2022 till och med juni 2030 till en kurs om 110 kr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som ges ut vederlagsfritt i Unitemissionen kan maximalt cirka 83,6 MSEK komma att tillföras Bolaget. Som betalning vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kontant betalning erläggas.

Tingsvalvet har erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Unitemissionen. Bolagets befintliga ägare Lodet AB, Andreas Hofmann, Karlsarvet Capital AB och EkoFast Invest AB och 13 ytterligare ägare har lämnat teckningsåtaganden motsvarande sin pro-rata andel i Unitemissionen vilket uppgår till totalt cirka 58,3 MSEK, motsvarande cirka 25,6 procent av Unitemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från de tio största teckningsåtagarna, till ett sammanlagt belopp om cirka 169,7 MSEK, motsvarande cirka 74,4 procent av Unitemissionen. För garantiåtagandena utgår ersättning i form av högst 8 900 000 teckningsoptioner av serie TO1 (dvs samma serie som i Unitemissionen), beroende av teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för utbetalningen av garantiersättningen. Dessa tecknings- och garantiåtaganden är ej säkerställda. För det fall det totala värdet av teckningsoptionerna överstiger 10 procent av det garanterade beloppet, kommer antalet teckningsoptioner minskas pro rata mellan garanterna tills det totala värdet av teckningsoptionerna inte överstiger 10 procent av det garanterade beloppet. För det fall det totala värdet av teckningsoptionerna understiger 2,5 procent av det garanterade beloppet, kommer garanterna att erhålla samtliga teckningsoptioner av serie TO1 samt en kontant betalning motsvarande skillnaden i värde mellan teckningsoptionerna och 2,5 procent av det garanterade beloppet. Under förutsättning att det maximala antalet teckningsoptioner av serie TO1 ges ut och utnyttjas inom ramen för garantiersättningen kommer denna, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning, innebära att 8 900 000 ytterligare stamaktier ges ut i Bolaget och maximalt 979 MSEK kan tillföras Bolaget. De parter som ställt ut tecknings- och garantiåtaganden har också åtagit sig att under viss tid inte avyttra sina aktier i Bolaget.

Uppdatering: 58,2 procent tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därutöver har 56,7 procent av emissionen tecknats utan företrädesrätt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

5 företag som noterar sig kommande månad

Slitevind, Johan Mattson, Mentice, Tingsvalvet Fastighets och SelectImmune Pharma noterar sina aktier under kommande 30 dagar.