Nyemission i

Pharmacolog i Uppsala AB

Ej tillgängligt

Perpetua Medical ska förvärva lönsamma, mindre bolag inom hälsovårdssektorn. Perpetua Medical AB hette tidigare Pharmacolog i Uppsala AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier av serie B och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 16 procent av teckningsförbindelser och till cirka 44 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Garantiersättning utgår om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units.

"Om ingångna teckningsförbindelser inte fullföljs till minst femtio procent inom en vecka från och med sista dagen i teckningsperioden, och under förutsättning att respektive garant själv fullföljt sin teckningsförbindelse (i förekommande fall), är respektive garant inte skyldig att uppfylla sitt garantiåtagande enligt garantiavtalet. I en sådan situation ska femtio procent av garantiersättningen utbetalas till garanten."

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie av serie B under perioden från och med den 25 januari 2024 till och med den 7 februari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,53 SEK.

Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 9 februari 2024 till och med den 23 februari 2024.

Uppdatering: Pharmacologs företrädesemission tecknades till 32,6 % med företrädesrätt och 0,4 % utan. Garanter får teckna 27,0 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Perpetua Medical AB hittades