Nyemission i

Nordic Iron Ore AB

Ej tillgängligt

Nordic Iron Ore fokuserar på järnmalm i Sverige. Företagets huvudsakliga tillgångar är Blötberget och Håksberg nära Ludvika.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3. För varje aktie erhåller aktieägare en uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, vardera bestående av två (2) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2019.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, i skrivande stund har inte datum för emissionen presenterats, vi skriver tillsvidare 15 maj.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till 1,0 SEK efter cirka 1 år.

"NIO har för närvarande en låneskuld uppgående till cirka 16 MSEK till Copperstone. Enligt en överenskommelse mellan bolagens styrelser föreslås halva skuldbeloppet kvittas mot nyemitterade aktier i NIO till en kurs motsvarande emissionskursen i den planerade företrädesemissionen i NIO. Resterande del av lånet avses enligt överenskommelsen omvandlas till ett konvertibelt lån med två års löptid (”Konvertibeln”). Konverteringskursen kommer vara 1 SEK per aktie och den årliga räntan kommer vara 5,5 procent. Efter ett år äger NIO rätt att förtidslösa Konvertibeln varvid Copperstone har möjlighet att istället påkalla konvertering till aktier. Vid förfall äger rätt NIO rätt att påkalla konvertering till aktier.

Detaljerad information avseende transaktionerna, inklusive fullständiga villkor för företrädesemissionen, teckningsoptionerna och Konvertibeln, kommer att återfinnas i kallelse till Bolagets årsstämma, vilket beräknas publiceras under vecka 16, 2018.

Marknadsnoteringen av Bolagets aktie på lämplig marknadsplats avses ske så snart som möjligt efter genomförd företrädesemission."

Uppdatering: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie för 1,00 kronor under perioden från och med den 1 mars 2019 till och med 31 maj 2019.

Notering på First North under augusti 2018.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nordic Iron Ore beviljas bearbetningskoncession

Nordic Iron Ore som planerar att lista sig på First North nästa år har beviljats ytterligare en bearbetningskoncession. Positivt för Kopparberg Mineral och Archelon Mineral.