Nyemission i

JonDeTech Sensors AB

Ej tillgängligt

JonDeTech utvecklar och säljer IR-sensorer med fokus på volymmarknaden. Bolagets IR-sensorer är väldigt små jämfört med konventionella och kan integreras på många olika ställen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie en (1) innehavd aktie. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) aktier, sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen från styrelse, ledning och befintliga aktieägare varav 1,0 procent tecknar genom kvittning av utestående lån, bottengarantiåtaganden om cirka 25,8 MSEK, motsvarande cirka 63,1 procent av Företrädesemissionen, toppgarantiåtaganden om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 16,1 procent av Företrädesemissionen från långivare och utgör kvittning av utestående lån samt top-downgarantiåtaganden om 3,1 MSEK, motsvarande cirka 7,6 procent av Företrädesemissionen från bland annat Wiser som utgör kvittning av fordran och utestående lån. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 88,7 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Garantiersättning utgår med femton (15) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning, vilket motsvarar högst cirka 4,9 MSEK, eller med tjugo (20) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units, vilket motsvarar högst 161 777 350 aktier, 161 777 350 teckningsoptioner av serie TO2 och 161 777 350 teckningsoptioner av serie TO3. Om emissionsgaranterna väljer att få garantiersättning i nyemitterade units kommer styrelsen att besluta om nyemission av sådana units med stöd av det bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2023. Teckningskursen för eventuella units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. För teckningsförbindelser och top-downgaranti utgår ingen ersättning.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 27 december 2023 till och med den 10 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,05 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO2 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 12 januari 2024 till och med den 26 januari 2024.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 september 2024 till och med den 30 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO3 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 oktober 2024 till och med den 16 oktober 2024.

Uppdatering: JonDeTechs företrädesemission tecknades till 20,7 % med teckningsrätter och 1,6 % utan. 66,3 % får tecknas av garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Sensorer, spel, solenergi, medicinsk behandling och magasinapp mot notering

Fem företag som ska notera sina aktier är JonDeTech, Zordix, United Sun Systems, Stayble Therapeutics och Readly.