Nyemission i

Imsys AB

Ej tillgängligt

Imsys utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bolaget har refinansierat 21,5 MSEK av det lån om 25 MSEK som upptogs den 8 september 2021. Totalt kommer 6 MSEK återbetalas, varav 3,5 MSEK är amortering och 2,5 MSEK är betald ränta, till långivaren. Det nya lånet upptas till marknadsmässiga villkor om 1,5 procent ränta per påbörjad 30-dagarsperiod och löper till den 30 juni 2023. I händelse av att Bolaget genomför ytterligare emission(er) under lånets löptid ska därvid erhållen likvid användas till återbetalning av lånet. Om lånet inte återbetalats senast den 30 juni 2023 har långivaren rätt att kvitta lånet mot aktier till marknadsmässiga villkor.

Uppdatering: Företrädesemissionen har tecknats till totalt 70 procent, varav cirka 27,3 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 1,0 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 41,7 procent tecknades av emissionsgaranter i enlighet med på förhand lämnade garantiåtaganden. Bolagets VD, Magnus Stuart, och Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag tecknade 108 000 respektive 89 285 units, motsvarande sammanlagt cirka 1,1 MSEK, i Företrädesemissionen genom kvittning av fordringar.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tom plånbok

Imsys har slut på pengar

Imsys har förbrukat sitt rörelsekapital och en utvärdering om att göra en företrädesemission har mynnat ut i att det inte är ett möjligt alternativ.