Nyemission i

Hydropulsor AB

Ej tillgängligt

Hydropulsor konstruerar, slutmonterar och säljer hydrauldrivna produktionsmaskiner och maskinsystem med fokus på kompaktering av metallpulver för komponenter med höga densitetskrav samt kapning med grad- och sprickfria snitt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. 1 befintlig aktie av serie A eller serie B berättigar till teckning av 2 nya aktier av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Om emissionen fulltecknas kan företaget även använda en övertilldelningsoption för att emittera ytterligare 50.000.000 aktier, dvs 10 Mkr. Hydropulsors huvudägare Hörnell Teknikinvest AB, som ägs till 100 procent av Koncernens styrelseledamot Åke Hörnell, har i en teckningsförbindelse ställd till Koncernen förbundit sig att, utan ersättning, teckna 50.000.000 aktier, motsvarande cirka 23,6 procent av Erbjudandet.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 13 maj 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hydropulsor AB hittades