Nyemission i

Fluicell AB

Ej tillgängligt

Fluicell är ett life science-företag som säljer och utvecklar instrument för bioprinting, läkemedelscreening och farmakologi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 10:1. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tio (10) nya aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO5 samt fem (5) teckningsoptioner av serie TO6.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Fluicell har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,5 MSEK, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen, från styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från externa investerare om cirka 14,5 MSEK, motsvarande cirka 48,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 15 MSEK, motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen.

För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om arton (18) procent av garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i form av units, tjugotvå (22) procent av garanterat belopp. För det fall garanten väljer det senare alternativet ska teckningskursen per unit motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 29 maj 2024 mot en teckningskurs uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 26 april 2024 till och med den 10 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,15 SEK per aktie.

Varje teckningsoption av serie TO6 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024 mot en teckningskurs uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024, dock lägst 0,10 SEK och högst 0,20 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Fluicell AB hittades