Nyemission i

Emplicure AB

Ej tillgängligt

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med distribution av tobaksfritt nikotin som första produkt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emplicure noteras på First North den 24 juni 2021.

Teckningsåtaganden om cirka 18,4 Mkr har lämnats från en styrelseledamot, befintliga aktieägare, Mangold Fondkommission och ett antal externa investerare. Vidare kommer ett konvertibelt lån samt upplupen ränta att kvittas i erbjudandet, motsvarande ett belopp om cirka 13,5 Mkr. Tillsammans motsvarar teckningsåtaganden och kvittningen av konvertibellånet cirka 80 procent av erbjudandet.

En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 12 april 2022 till och med den 27 april 2022, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktie och högst 6,23 SEK per aktie. Vid högsta teckningskurs och under antagandet att samtliga teckningsoptioner nyttjas kan Bolaget komma att erhålla ytterligare maximalt cirka 59,8 MSEK före emissionskostnader från teckningsoptionerna av serie TO1. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske mellan den 29 april 2022 och den 13 maj 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Här är börsnykomlingen Emplicure som tar innovativa läkemedel snabbare till godkännande

Läkemedelsbolaget Emplicure arbetar just nu med en notering på Nasdaq First North Growth Market. I samband med börsnoteringen gör företaget en nyemission om 39,8 miljoner kronor, kapital som skall användas för att accelerera företagets affärs-och produktutveckling och ta tillvara på möjligheterna i marknaden.

14 kommande noteringar under juni

14 företag som ska notera sina aktier under juni är Loyal Solutions, Odinwell, Maven Wireless, Aventura, Qbrick, Archelon Natural Resources, Xpecunia, Lady Luck Games, USWE Sports, Emplicure, Intellego Technologies, Eevia Health, Acast och Revolutionrace.