Nyemission i

Elicera Therapeutics AB

Ej tillgängligt

Elicera Therapeutics är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:5. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av nio (9) nyemitterade aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 1,1 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive medlemmar från styrelse och ledning, och därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera upp till 43 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har lämnats av storägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive part som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till en avräkningsurs som motsvarar den i Företrädesemissionen, vilket styrelsen anser vara marknadsmässigt. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 februari 2025 till och med den 24 februari 2025, dock lägst 1,24 SEK och högst 2,70 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 26 februari 2025 till och med den 11 mars 2025.

Uppdatering: Elicera Therapeutics företrädesemission tecknades till 12,8 % med företrädesrätt och 0,9 % utan. Garanter får teckna 29,3 %. Totalt 43 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

4 mindre företag som ska notera sig under 2021

Fyra mindre företag som ska notera sina aktier under 2021 är Th1ing, Elicera Therapeutics, Deversify och Wise Group-avknoppningen Brilliant Future.