Nyemission i

CirChem AB

Ej tillgängligt

CirChem har driver en anläggning för att rena industrikemikalier (lösningsmedel) så att de kan återanvändas.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Anders Ardstål, JEQ Capital AB, Jinderman & Partners AB, JJV Investment Group AB, Johan Kjell, Jussi Ax, Magnus Boberg, Pensys AB, Robert Burén, Sandante Invest AB och UBB Consulting AB. För varje 2 aktier medföljer även vederlagsfritt 1 teckningsoption av serie TO2 och 1 av TO3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Circhem har också beslutat att uppta ett konvertibelt lån om cirka 4,0 MSEK från JEQ Capital AB. Det Konvertibla Lånet löper till och med den 30 juni 2025 med en månatlig ränta om 1,25 procent. Därtill tillkommer en uppläggningsavgift om 5 procent av lånebeloppet. Långivaren kan påkalla konvertering av lånet när som helst under lånetiden till en fast konverteringskurs om 3,35 SEK per aktie.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen och det Konvertibla Lånet till uppskalning och utbyggnad med ny produktionslina, särskilt anpassad för att möta behoven inom fordons- och färgindustrin, med syfte att möta den ökande efterfrågan och säkerställa framtida leveranser.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i CirChem under perioden 18 november 2024 till och med den 2 december 2024, till en teckningskurs om 2,58 SEK. Teckningsoptionerna avses inte tas upp till handel. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 tillförs CirChem cirka 2,9 MSEK.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i CirChem under perioden 18 augusti 2025 till och med den 1 september 2025, till en teckningskurs som motsvarar det lägsta av (i) 3,61 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under Teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses inte tas upp till handel. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tillförs CirChem maximalt cirka 4,1 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

CirChems notering får neutral rekommendation av analytiker

Miljöteknikföretaget CirChem gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker ger erbjudandet en neutral rekommendation.