Nyemission i

Bio-Works Technologies AB

Ej tillgängligt

BioWorks utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer absorbenter riktat till life science-, livsmedels- och miljösektorerna.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Innan teckningsperioden inleds beter Bio-Works marknadsplats från First North till Spotlight.

I samband med Företrädesemissionen har huvudägarna Swedia Invest AB och Calyptra AB, andra befintliga aktieägare och samtliga styrelseledamöter i Bolaget ingått teckningsförbindelser om cirka 17,8 MSEK, motsvarande cirka 45,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har vissa teckningsåtagare även ingått vederlagsfria garantiåtaganden om cirka 21,2 MSEK, motsvarande resterande 54,4 procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och vederlagsfria garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser eller garantiåtaganden.

Enskilda garanter har lämnat garantiåtaganden som kan komma att resultera i ett ägande som överstiger 20 eller 30 procent av rösterna i Bolaget förutsatt att Företrädesemissionen endast tecknas upp till den nivå som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. I den utsträckning garanternas fullföljande av ett sådant garantiåtagande innebär att investeringen på förhand måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar är den andel av garantiåtagandet som innebär att erforderligt tröskelvärde enligt lagstiftningen passeras villkorad av att ansökan om transaktionen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för strategiska produkter. Således kan sådan andel av investeringen komma att behöva kompletteras till Bolaget efter Företrädesemissionen, när godkännandet har erhållits alternativt helt utebli för det fall godkännande inte erhålls.

En (1) teckningsoption kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,00 SEK per ny aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO2, inom ramen för emitterade Units, kan Bio-Works komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 39 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nyttjande av TO2, för nyteckning av aktier, kan ske de tio (10) första handelsdagarna under varje kvartal från och med K1 2025 till och med K3 2027, det vill säga, vid totalt elva (11) tillfällen. Varje TO2 kan dock endast utnyttjas för teckning av en ny aktie vid ett tillfälle.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fem bra aktier att köpa just nu enligt Börsveckan

Tidningen Börsveckan har analyserat ett sju företag denna vecka och har hittat hela fem aktier som man anser är köpvärda.

Fem kommande noteringar

Fem företag som ska notera sina aktier är Bio-Works, Irras, Qiiwi, Attana och Veteranpoolen.