Nyemission i

Alligator Bioscience AB

Ej tillgängligt

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:14. En (1) befintlig stamaktie ger tre (3) uniträtter. Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 9.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Utöver 150,9 Mkr som kan bolaget även använda en övertilldelningsoption på 100 Mkr.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Koncentra och Roxette Photo SA, samt ett flertal medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets styrelseordförande Anders Ekblom och VD Søren Bregenholt, som åtagit sig att teckna sina respektive pro rata andelar, uppgående till totalt cirka 59,8 MSEK.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt cirka 58,8 MSEK från Koncentra och Roxette Photo SA. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en årlig ränta om 8 procent från erläggandet av utbetalningen av lånen. Enligt brygglånen ska de teckningsförbindelser som Koncentra och Roxette Photo SA lämnat fullgöras genom kvittning mot utestående lån och upplupen ränta eller, om Företrädesemissionen inte genomförs, återbetalas kontant senast den 31 maj 2024.

En (1) teckningsoption serie TO 9 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 29 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde. Lösenperioden kommer att löpa mellan den 4 december 2024 och den 18 december 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Lyckad börsnotering av Alligator – Intervju med VD

Det blev en lyckad börsnotering för Alligator Bioscience idag, intervju med VD direkt från börsgolvet.

Teckna Alligator Bioscience inför noteringen

Alligator Bioscience noterar sig på börsen den 23 november och bjuder inför det ut aktier. Vi sammanställer vad analytikerna säger.

Udda upplägg på nyemission hos Alligator Bioscience

Bioteknikföretaget Alligator Bioscience gör en riktad nyemission till en mindre krets investerare till något udda villkor.