Nyemission i

Allenex AB

Ej tillgängligt

Allenex verksamhet är främst inriktad mot den affärsdrivande transplantationsverksamheten med pro­duktbolagen AbSorber och Olerup SSP samt sälj- och distributionsbolagen Olerup Inc. och Olerup GmbH som alla ingår i koncernen. Allenex AB hette tidigare Linkmed AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 6:1. Varje 1 befintlig aktie i Allenex berättigar till 6 teckningsrätter. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Beroende på i vilken utsträckning Allenex konvertibel KV1 kvittas i företrädesemissionen tillförs Allenex mellan cirka 66,0 Mkr och 154,7 Mkr före emissionskostnader. Tre större aktieägare i Allenex har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna Nya Aktier motsvarande deras respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket samman­lagt motsvarar 44,6 procent av emissionslikviden. Dessa är Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ) och Mannersons Fastighets Aktiebolag. Därutöver har Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ) och LMK Ventures AB garanterat att teckna resterande aktier motsvarande 55,4 procent av emissionslikviden. Tecknings- och garantiåtagandena motsvarar således det totala emissionsbeloppet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Allenex AB hittades