Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Toleranzia AB

Toleranzia AB

Toleranzia AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.toleranzia.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Toleranzia utvecklar och utlicensierar terapier mot svåra autoimmuna sjukdomar. Den av företaget utvecklade plattformen Re-Tolerogen utgör grunden för verksamheten.

Teckningsperiod:

1 september 2020 - 15 september 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

45,4 Mkr

Teckningskurs:

9 kr per unit / 1,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 augusti 2020

Värdering:

30,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 6:4. Innehav av en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sex (6) nya aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med den 16 augusti 2021 till och med den 27 augusti 2021, dock lägst kvotvärdet och högst 2,25 kronor. Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 september 2021 till och med den 15 september 2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 3,2 – 56,8 MSEK (före emissionskostnader), beroende på slutligt fastställd lösenkurs.

Styrelsen i Toleranzia har för avsikt att, som ett efterföljande led i den planerade Företrädesemissionen, genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North. Listbytet planeras att ske omkring månadsskiftet september/oktober.

Uppdaterat: 2020-08-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss