Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog i Uppsala AB
Ekeby bruk
752 75 Uppsala

Hemsida:

www.pharmacolog.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pharmacolog är ett medtech-företag som fokuserar på kvalitetssäkring vid administrering av mediciner.

Teckningsperiod:

26 juni 2023 - 10 juli 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

27,26 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr per unit / 0,35 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 juni 2023

Värdering:

6,82 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier av serie B och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 16 procent av teckningsförbindelser och till cirka 44 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Garantiersättning utgår om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units.

"Om ingångna teckningsförbindelser inte fullföljs till minst femtio procent inom en vecka från och med sista dagen i teckningsperioden, och under förutsättning att respektive garant själv fullföljt sin teckningsförbindelse (i förekommande fall), är respektive garant inte skyldig att uppfylla sitt garantiåtagande enligt garantiavtalet. I en sådan situation ska femtio procent av garantiersättningen utbetalas till garanten."

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie av serie B under perioden från och med den 25 januari 2024 till och med den 7 februari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,53 SEK.

Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 9 februari 2024 till och med den 23 februari 2024.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss