Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i My Beat AB

My Beat AB

My Beat AB
Kapellansgatan 12 B
714 35 Kopparberg

Hemsida:

mybeat.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

My Beat är en mobiloperatör.

Teckningsperiod:

9 juni 2023 - 26 juni 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,42 kr

Teckningskurs:

1,65 kr per unit / 0,33 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 juni 2023

Värdering:

4,45 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt per varje en (1) ägd aktie. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En Unit innehåller fem (5) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om cirka 2,96 MSEK, motsvarande cirka 39,93 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget handlat upp emissionsgarantier vilka uppgår till cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 30,7 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 732 TSEK omfattas av en bottengaranti och cirka 1,5 MSEK omfattas av en toppgaranti. Erbjudandet omfattas därmed sammantaget till cirka 70,0 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För både bottengarantier och toppgarantier utgår en garantiersättning om sjutton (17) procent på garanterat belopp i form av kontanter eller tjugo (20) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade Units. Om emissionsgaranterna väljer få sin garantiersättning i form av nyemitterade Units kommer styrelsen besluta om en nyemission av sådana Units till emissionsgaranterna med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 2 maj 2023. Teckningskursen för sådana eventuella Units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (1,65 SEK).

En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 6 november 2023 till och med den 17 november 2023, dock lägst 0,066 SEK (kvotvärdet) och högst 0,49 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kan ske under perioden från och med den 21 november 2023 till och med den 5 december 2023.

Uppdatering: My Beats företrädesemission tecknades till 30,8 % med teckningsrätter, 13,6 % utan och 25,6 % av garanter. Dvs totalt 70 %.

Uppdaterat: 2023-06-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss