Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i JonDeTech Sensors AB

JonDeTech Sensors AB

JonDeTech Sensors AB
Sveavägen 9
104 32 Stockholm

Hemsida:

www.jondetech.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

JonDeTech utvecklar och säljer IR-sensorer med fokus på volymmarknaden. Bolagets IR-sensorer är väldigt små jämfört med konventionella och kan integreras på många olika ställen.

Teckningsperiod:

21 november 2022 - 5 december 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

42,4 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 november 2022

Värdering:

15,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 8:3. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls åtta (8) uniträtter. Innehav av tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK och garantiåtaganden om totalt cirka 26,0 MSEK har erhållits i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 69 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar med sista handelsdag den 27 januari 2023, dock inte högre än 0,75 kronor och inte lägre än aktiens kvotvärde. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.

Uppdaterat: 2022-11-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss