Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Empir Group AB

Empir Group AB

Empir Group AB
Kungsgatan 64
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.empir.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Empir Group är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Group AB hette tidigare MSC Group AB. MSC Group AB hette tidigare MSC Konsult AB.

Teckningsperiod:

30 augusti 2016 - 13 september 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

22 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 augusti 2016

Värdering:

22 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i Bolaget erhåller en uniträtt av serie A för vardera på avstämningsdagen innehavd A-aktie och en uniträtt av serie B för vardera på avstämningsdagen innehavd B-aktie. Varje uniträtt av serie A ger rätt att teckna en A-unit, innefattande en A-aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017 berättigande till teckning av en ny B-aktie. Varje uniträtt av serie B ger rätt att teckna en B-unit, innefattande en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017 berättigande till teckning av en ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Utöver denna företrädesemission gör MSC även ett antal riktade kvittningsemissioner.

En teckningsoption av serie 2016/2017 berättigar innehavaren till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,0 kronor per B-aktie. B-aktie som tecknats med stöd av teckningsoption av serie 2016/2017 ska berättiga till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att den nya B-aktien registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckningsoptionerna ger rätt att teckna nya B-aktier i Bolaget under Bolaget under de två första veckorna i oktober och december 2016 samt under de två första veckorna i februari, april, juni, augusti och oktober 2017.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss