Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Emotra AB

Emotra AB

Emotra AB
Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Hemsida:

emotra.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Emotra är ett medicintekniskt företag som genom forskning har hittat en lösning på den psykiatriska vårdens svåraste utmaning, att fastställa deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Emotra har ett färdigutvecklat och kliniskt väldokumenterat test och produktsystem.

Teckningsperiod:

28 maj 2021 - 11 juni 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,53 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr per unit / 0,30 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

14,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller två (2) nya aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 9,5 MSEK, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen.

En (1) Teckningsoption TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. En (1) Teckningsoption TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren för Teckningsoptioner TO 2 respektive Teckningsoptioner TO 3 under perioden 29 november 2021 till och med den 13 december 2021, såvitt avser Teckningsoptioner TO 2, och under perioden 3 oktober 2022 till och med den 17 oktober 2022, såvitt avser Teckningsoptioner TO 3. Teckningskursen per aktie ska motsvara sjuttio (70) procent av den volymägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget över tio (10) handelsdagar innan perioden för utnyttjande av Teckningsoptioner TO 2 respektive Teckningsoptioner TO 3 påbörjas, dock lägst 0,019 kronor per aktie och högst 0,60 kronor per aktie, såvitt avser Teckningsoptioner TO 2, och högst 0,80 kronor per aktie, såvitt avser Teckningsoptioner TO 3. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss