Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amniotics AB

Amniotics AB

Amniotics AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.amniotics.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amniotics har patentsökt en metod för att tillvarata nyupptäckta stamceller ur fostervatten. Amniotics AB hette tidigare Longboat Amniotics AB. Longboat Amniotics AB hette tidigare Longboat Explorers AB.

Teckningsperiod:

11 oktober 2023 - 25 oktober 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,02 Mkr

Teckningskurs:

0,01 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 oktober 2023

Värdering:

2,09 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 12:1. En (1) befintlig aktie i Amniotics ger tolv (12) uniträtter. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 3.

Post:

Övrigt:

Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare visar sitt stöd för Företrädesemissionen och har ingått avtal om teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 3,9 MSEK. Därutöver har Bolaget även erhållit avsiktsförklaringar att teckna units från Bolagets verkställande direktör Marcus Larsson, via Deflexum, styrelseordföranden Peter Buhl Jensen och styrelseledamöterna Ingrid Atteryd Heiman och Fredrik Tiberg, om totalt cirka 3,0 MSEK. Bolaget har även ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 13,5 MSEK, vilket gör att Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent. För garantiåtaganden utgår kontant garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet.

Amniotics har i samband med Företrädesemissionen omförhandlat det utestående lånet som ursprungligen upptagits från Modelio Equity AB i maj 2022, och vars rättigheter och skyldigheter övertagits av Buntel AB.

TO 3 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 26 februari – 8 mars 2024 till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss