Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amniotics AB

Amniotics AB

Amniotics AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.amniotics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amniotics har patentsökt en metod för att tillvarata nyupptäckta stamceller ur fostervatten. Amniotics AB hette tidigare Longboat Amniotics AB. Longboat Amniotics AB hette tidigare Longboat Explorers AB.

Teckningsperiod:

23 februari 2023 - 9 mars 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

36,1 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 februari 2023

Värdering:

4,02 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 9:1. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av nio (9) units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 2.

Post:

Övrigt:

Amniotics har i samband med Företrädesemissionen omförhandlat de utestående lån som upptagits från Modelio Equity AB (”Modelio”) och Fårö Capital i maj 2022. Efter Företrädesemissionen kommer kvarstående kapitalbelopp att uppgå till högst 4,0 MSEK från Modelio, medan Fårö Capitals lån kommer att vara reglerat i sin helhet. Lånet förlängs till den 30 september 2023 och löper fortsatt med en månatlig ränta om 1,5 procent.

Amniotics har erhållit teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland LSCS Invest AB, Christer Fåhraeus genom Fårö Capital och Bolagets verkställande direktör Marcus Larsson genom Deflexum AB. Bolaget har även ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 16,5 MSEK, vilket gör att Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 70 procent. För garantiåtaganden utgår kontant garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet.

De vederlagsfria teckningsoptionerna serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 5 – 19 juni 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under 10 handelsdagar före den 31 maj 2023 (inklusive 31 maj 2023), dock lägst 0,055 SEK per aktie (motsvarande aktiens ungefärliga kvotvärde) och högst 0,5 SEK per aktie.

Uppdatering: På grund av ett administrativt misstag kan inte den extra bolagsstämman hållas, utan bolaget kallar till en ny. Det gör att datumen för emissionen måste skjutas fram en månad, där ny teckningsperiod är 23 feb-9 mars 2023.

Uppdatering: Amniotics företrädesemission tecknades till 51,4 % med företrädesrätt och 5,7 % utan. Vidare tecknades 12,8 % av garanter. Dvs totalt 70 %.

Amniotics tillförs 25,3 MSEK före emissionskostnader samt kvittning och återbetalning av utestående brygglån till Fårö Capital AB och Modelio Equity AB. Efter Företrädesemissionen och fullgörande av kvittning uppgår Modelios kvarvarande lån till ett kapitalbelopp om 4,0 MSEK, medan Fårö Capitals lån är reglerat i sin helhet.

Uppdaterat: 2023-03-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss