Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.alligatorbioscience.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Teckningsperiod:

28 april 2023 - 12 maj 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

198,53 Mkr

Teckningskurs:

0,45 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 april 2023

Värdering:

99,26 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen ger två (2) uniträtter. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6.

Post:

Övrigt:

Alligator har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Koncentra (en del av Allegro Investment Fund) och Roxette Photo NV samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledningsgrupp, uppgående till cirka 68 MSEK, motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier som består dels av en så kallad bottengaranti om cirka 100 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen, samt en så kallad toppgaranti om cirka 13 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att cirka 85 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att cirka 91 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Hans-Peter Ostler, vice ordförande i Alligators styrelse, har åtagit sig att garantera totalt 1 MSEK i topp- och bottengarantin. Bolagets största aktieägare, Koncentra, deltar med 10 MSEK i toppgarantin.

För garantiåtagandena utgår ersättning om elva (11) procent av garanterat belopp i bottengarantin och fjorton (14) procent av garanterat belopp i toppgarantin. Istället för kontant ersättning kan garanterna (förutom Koncentra och Hans-Peter Ostler) välja att få garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Om emissionsgaranterna väljer att få garantiersättning i form av nyemitterade aktier uppgår garantiersättningen istället till tretton (13) procent av garanterat belopp i bottengarantin och sexton (16) procent av garanterat belopp i toppgarantin. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara 90 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 28 april 2023 – 12 maj 2023), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Åtta (8) teckningsoptioner av serie TO 6 kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar före den 15 augusti 2023, dock ej lägre än 0,40 SEK. Lösenperioden kommer att löpa mellan den 17 augusti och den 31 augusti 2023.

Uppdatering: Alligator Bioscience företrädesemission tecknades till 79,5 % med företrädesrätt och 0,8 % utan. 11,1 % tecknas av garanter och totalen blir 91,3 %.

Uppdaterat: 2023-05-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss