Världens bästa komfortkyla med Ecoclime

Ecoclime är ett företag som erbjuder världens mest kostnadseffektiva, energisnåla och komfortabla lösning för inomhuskomfortkyla. Företaget gör nu en nyemission inför sin notering på Aktietorget. Vi har pratat med Ecoclimes VD Lennart Olofsson för att få veta mer.

Kan du berätta vad Ecoclime är för bolag?

Ecoclime erbjuder kunderna världens mest kostnadseffektiva, energisnåla och komfortabla lösning för inomhuskomfortkyla.

Vår verksamhet bygger på en världsunik patenterad teknik för klimatstyrning inomhus. Vårt klimatstyrningskoncept baseras på en patenterad värmeabsorbent och på en patenterad applikation av denna absorbent för klimatstyrning inomhus.

Det är inte bara något vi “tycker”. Inomhustaklösningarna har visat sig ge ”världens bästa komforteffekt” vid tester utförda av Arcona. Tester som gjorts för den första stora referenskunden Areim fastigheter. En installation omfattande 2 800 m2 vid Niscayas nya huvud- och säkerhetskontor i Stockholm. Den första kommersiella kunden som bearbetats och som sedan även återkommit med tre tilläggsbeställningar och som föreskrivit komfortlösningarna i de kommande två byggetapperna om 8 000 m2 resp 10 000 m2 som ska påbörjas i januari 2014.

Vad är det som gör era produkter unika jämfört med konkurrenter?

Ecoclimes inomhuskomforttak ger det minsta draget, det lägsta ljudet från ventilationen, har den lägsta daggpunkten och den högsta passiva effekten i relation till alla konkurrerande lösningar som finns på marknaden idag. Allt detta med den lägsta bygghöjden, lägsta vikten, den kortaste installationstiden och lägsta installationskostnaden. Det visar bl a jämförande utvärderingar utförda av Areim och av WSP. Därtill erbjuder Ecoclime den lägsta energiförbrukningen och driftkostnaden i jämförelse med alla konkurrerande lösningar där bl a fjärrkyla och geotermisk kyla kan nyttjas.

Vad har ni för långsiktig strategi och målsättning i bolaget?

Avsikten är att bygga upp en global verksamhet riktad till fastighetsmarknaden för komfortkyla av fastigheter. Det ska ske genom bibehållande av en ledande och världsunik teknologi, starkt varumärkesbyggande och imaterialrätter, exklusiva strategiska partnerskap med utvalda aktörer på de nationella marknaderna och de mest prisvärda erbjudandena till slutkunderna med integrerade system anpassade till slutkundernas inomhusklimatbehov.

Hur stor är marknaden och vilken penetration är rimlig att uppnå på 10 års sikt?

Den snabbast växande marknaden vad gäller energikonsumtion i världen är fastighetskyla för inomhuskomfort. Marknaden växer i alla världsdelar och i alla fastighetsbranscher. Detta gäller såväl i Sverige som i Europa som globalt. 60% av all energiförbrukning i fastigheter för inomhuskomfort globalt utgörs av fastighetskyla. Resterande energiförbrukning används för uppvärmning och belysning och för drift av maskininstallationer. Även på hemmamarknaden i Sverige är fastighetskyla den enskilt snabbast växande marknaden vad gäller energikonsumtion. På 10 års sikt är det rimligt att uppnå cirka 3-4 % av denna marknad på basis av organisk tillväxt och 10-15% på basis av strategiska förvärv och partnerskap.

Var kommer fokus att ligga den närmaste tiden och vilka utmaningar står ni inför?

Att bygga marknad, försäljning, organisation, interna styrsystem, strategiska partnerskap och varumärken kommer att vara bolagets viktigaste uppgifter de närmaste tre åren. Initialt på den svenska och nordeuropeiska marknaden för att när kassaflödet nått 25 % av omsättningen gå vidare till de stora marknaderna i mellan- och sydeuropa, utvalda arabstater, Australien, USA, Ostasien och delar av Afrika.

Vad är det som gör Ecoclime Comfort Ceilings intressant för investerare?

Vi skapar världens bästa inomhuskomfortklimat med den hållbaraste klimatlösningen till den lägsta kostnaden.

Vi har förmågan att genomföra våra planer. Bolagets grundare och huvudägare har ett starkt track record av företagsbyggande såväl vad gäller affärsutveckling som varumärken med bolag som O-listenoterade Duroc, dataföretaget Teststation, liksom företagsrekonstruktioner som resulterat i tillväxtbolag som fjärrvärmeföretaget Enycon, samt turnarounds som Bilfrakt och Swedish Saw Blades, samt kommmunikationsuppdrag för bl a ABB och Coca Cola. Därtill har bolaget en stark Advisory Board med ledande personer inom energi- och fastighetsbranschen vilket ger tillgång till deras affärs- och organisationsnätverk.

Läs mer om Ecoclimes nyemission och notering på Aktietorget.

Ecoclime Group AB

Ecoclime är en grupp bolag verksamma på områdena inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Ecoclime Group AB hette tidigare Ecoclime Comfort Ceilings AB.