Tio bra aktier med utdelning för 2015

En portfölj med tio bra aktier för 2015 med hög direktavkastning sammanställd av SEB-bankens aktiestrateg Esbjörn Lundevall. Investera i dessa tio aktier som en bra grund.

SEB satte nyligen samman en portfölj med relativt konjunkturokänsliga aktier som ger klart högre direktavkastning än de 3,5 procent som är genomsnittet för Stockholmsbörsen. En portfölj sammanställd av SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall med bra akter för 2015.

Alfa Laval

Företaget Alfa Laval är exponerat mot gynnsamma trender som miljö och energibesparingar samt rena, industriellt producerade livsmedel. Bolaget är välskött; räntabiliteten på sysselsatt kapital överstiger 20 % även “dåliga” år och kassaflödesgenereringen är bra. Dessutom har de en stark balansräkning och god historik av att integrera förvärv, faktorer som talar för ytterligare företagsköp framöver.

Ericsson

Telekomföretaget Ericsson har de senaste åren offrat lönsamhet för att ta marknadsandelar och etablera en stark position hos kunderna för att kunna ta förväntad merförsäljning av mjukvara när datatrafiken i mobilnäten slår i kapacitetstaket. Det finns nu goda skäl att tro att Ericsson står inför en skördeperiod med en fin vinstutveckling de närmaste åren.

Hennes & Mauritz

Modekejdan Hennes & Mauritz tar marknadsandelar i en imponerande takt. Därför räknar vi med tvåsiffrig procentuell vinsttillväxt de närmaste åren. H&M:s ljusa framtid återspeglas inte fullt ut i aktiens värdering.

Investor

Investmenbolaget Investor värderas med en rabatt på cirka 25 procent mot substansvärdet (räknat på SEB:s värderingar av onoterade innehav) som utgörs av en attraktiv portfölj av noterade och onoterade bolag. Rabatten är omotiverat hög.

Millicom

Teleoperatören Millicom är med sin inriktning på tillväxtmarknader den operatör i Norden som växer överlägset snabbast, och trots den höga tillväxten genererar bolaget starka kassaflöden. Den angenäma kombinationen av hög tillväxt, bra kassaflöden och en värdering som inte är ansträngd gör aktien köpvärd.

NCC

Ett bolag i byggsektorn. Konjunkturindikatorer visar att utsikterna för byggande av kommersiella fastigheter i Sverige är ljusa. Rekordlåga räntor och en stabil arbetsmarknad borgar för en fortsatt stark bostadsmarknad, vilket gynnar NCC:s verksamhet för bostadsbyggande. NCC:s värdering är attraktiv och aktiens direktavkastning uppgår till närmare 5 procent.

Nordea

Bankkoncernen Nordea är en stabil bank med en stark balansräkning – faktorer som möjliggör frikostiga utdelningar. Vi räknar med att Nordea höjer utdelningen stegvis de närmaste åren och aktiens direktavkastning uppgår till attraktiva 6-8 procent per år för perioden 2014-2016.

Saab

Genombrottsordern från Brasilien på stridsflyget Gripen har goda förutsättningar att transformera Saab till ett tillväxtbolag skriver SEB. Banken menar att Brasilienordern stärker trovärdigheten för Gripen som vapensystem och därmed ökar sannolikheten för Gripenbeställningar från fler länder. Något som också spelar Saab i händerna är att militärt försvar prioriteras upp av många länder som en konsekvens av Rysslands aggressioner.

Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)

Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) har tillsammans med amerikanska Biogen utvecklat en ny generation läkemedel mot blödarsjuka – Alprolix och Eloctate. Preparaten har börjat säljas i USA tidigare i år och den initiala försäljningen har överträffat förväntningarna, ett faktum som ger stöd åt våra höga förväntningar på läkemedlens försäljningspotential på längre sikt. Vi menar att SOBI:s långsiktiga intjäningsmöjligheter inte diskonteras fullt ut i aktiens värdering. SOBI är också en potentiell uppköpskandidat, och en potentiell uppköpare är deras samarbetspartner Biogen.

Tele2

Teleoperatören Tele2 genererar starka kassaflöden och det stora effektiviseringsprogram, vilket ska sänka kostnaderna med 1 miljard kronor på årsbasis när det är fullt implementerat, ökar sannolikheten för att utdelningen höjs i flera år framöver. Tele2:s tunga slagsida mot Sverige, närmare 60 procent av koncernens värde enligt våra kalkyler, attraherar också. Aktiens direktavkastning ligger på till generösa 6,5 procent räknat på vår prognos för verksamhetsåret 2014 och vi räknar med att utdelningen därefter höjs både 2015 och 2016.

Läs även: Bra utdelningsaktier för år 2015