Solenergi växer kraftigt i Kina – Advanced Soltech genomför nyemission

Advanced Soltech har lyckats slå sig in på den kinesiska marknaden med sina solenergilösningar och kan visa på en mycket hög tillväxttakt. Nu söker bolaget 200 miljoner som ska möjliggöra fortsatt acceleration.

Kina är det land i världen som förbrukar mest energi och släpper ut mest koldioxid. Mer än 60 procent av all el som produceras i landet i dag kommer från kolkraft. Men det finns en allt större vilja bland de kinesiska företagen att ställa om, och detta är grunden för Advanced Soltechs enorma tillväxtpotential.

– Kina är världens största marknad för solenergi. Nära hälften av alla nyinstallationer av solenergianläggningar i världen görs här. I och med att våra soltaksanläggningar inte tar någon ny mark i anspråk är vår modell väldigt passande för just Kina, som har begränsad plats för utbyggnad av vattenkraft och solcellsparker, säger Max Metelius, vd på Advanced Soltech.

Stabila kassaflöden genom långsiktiga kontrakt

Advanced Soltechs affärsidé är att finansiera, bygga, äga och förvalta soltaksanläggningar åt stora kinesiska företag och organisationer. Kunden förbinder sig till ett 20-årigt avtal att köpa den el som solcellerna på det egna taket genererar, och detta blir alltså löpande intäkter för Advanced Soltech.

– Här pratar vi om långa och stabila kassaflöden som genererar bra avkastning åt våra investerare, säger Max Metelius.

Max Metelius, vd på Advanced Soltech

Modellen som Advanced Soltech arbetar efter är gynnsam för alla parter. Kunden tar ingen risk då Advanced Soltech tar hela kostnaden för byggnationen, och kontraktet är låst mot den officiella elnätstariffen med tio till femton procents rabatt – vilket innebär att kunden sparar pengar oavsett hur elpriset utvecklas. Ett 30-tal elinstallatörer i Kina, som även står för byggnationen, fungerar som säljare och får ersättning mot prestation.

– Även det offentliga ser vårt koncept som gynnsamt, eftersom privata, utländska pengar hjälper till med konverteringen till ett grönt energisystem, konstaterar Max Metelius.

Bidrar till stora koldioxidbesparingar

Den genomsnittliga kunden med en solcellsanläggning på 1,5 MW på taket sparar ungefär 900 ton koldioxid per år. För att sätta det i perspektiv släpper en svensk medborgare ut tio ton per år. Max Metelius lyfter detta som ett av flera incitament för en soltakssatsning, där profilering mot de egna kunderna och trycket från det offentliga är två andra.

– Vi märker att det här konceptet fungerar väldigt bra i Kina. I början fanns det en ogrundad oro för att installationen skulle skada taket eller innebära stopp i produktionen, men det tog inte lång tid innan vi jobbade upp ett förtroende hos kunderna. Nu ser vi att beslutsvägarna är väldigt korta, säger Max Metelius.

Tillgång till kapital helt avgörande

I dag har Advanced Soltech gjort 134 installationer. I utgången av det andra kvartalet 2021 handlade detta om en installerad kapacitet på totalt 192 megawatt. Det uttalade tillväxtmålet är att i slutet av 2024 uppnå 1000 megawatt i installerad kapacitet. Utvecklingstakten hänger nu på att företaget lyckas resa tillräckligt mycket kapital. Därför genomför man nu en kapitalanskaffning om totalt 200 miljoner kronor.

– Vi har visat att vårt koncept fungerar i stor skala. Nu handlar det om att göra det väldigt mycket snabbare. Vi har skapat en väldigt fin plattform för tillväxt, och är redo för att ta nästa steg och skapa de finansiella förutsättningarna som krävs för att uppnå våra mål, säger Max Metelius.

Om Advanced Soltech

Advanced Soltech är ett solenergiföretag som startades 2015 av svenska SolTech Energy Sweden AB (publ.) och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. i Kina. Under åren 2015 till 2020 har företaget expanderat snabbt. Advanced Soltech har en installerad kapacitet på över 192 megawatt som producerar elektricitet till totalt 134 projekt i Kina. Läs mer på www.advancedsoltech.se

Om inköpsrättserbjudandet

Inköpsrätterbjudande riktat till Soltech Energys aktieägare om cirka 200 miljoner kronor.

För information om inköpsrätter kontakta din bank eller fondkommissionär. Om du vill teckna dig för aktier utan inköpsrätter finns instruktioner på bolagets hemsida, www.advancedsoltech.se, där du också hittar fullständigt prospekt. Joint Global Coordinators är Carnegie Investment Bank och DNB Markets, www.dnb.se.

Anmälningsperiod: 13–27 oktober

Läs mer på: www.advancedsoltech.se

Gigasun AB

Gigasun är en producent av elektricitet i Kina. Företaget installerar solceller på tak till företagslokaler, där företagen åtar sig att köpa elektriciteten om de behöver den, annars säljs till marknaden. Gigasun AB hette tidigare Advanced SolTech Sweden AB.