RhoVac klarar utmaningarna i utvecklingen av terapeutiskt cancervaccin

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mer specifikt vad man kallar terapeutiska cancervacciner. Alla utmaningar man mött har framgångsrikt klarats av. Nyemissioner.se har gjort en intervju med VD Anders Ljungqvist.

Vad är det RhoVac gör?

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mer specifikt vad man kallar terapeutiska cancervacciner. Immunterapi innebär att kroppens eget immunförsvar används för att bekämpa sjukdomen – i detta fall cancern. RhoVacs huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering (spridning) vid metastaserande cancerformer. Cancerceller med metastaserande potential genererar överuttryck (hög koncentration) av proteinet RhoC och RhoVacs huvudkandidat – RV001 – riktas mot detta RhoC-överuttryck. De allra flesta sorters cancer kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001 potential att nå ett brett användningsområde.

Hur ser affärsmodellen?

RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela eller delar av verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas I/II-studie. Styrelsen avser kontinuerligt att utvärdera hur värde kan byggas i RhoVac på bästa sätt, med fokus på värde i relation till utlicensiering eller försäljning av verksamheten.

Ni presenterade er för investerare början av året och noterade er den 9 mars, har ni uppnått de saker ni tänkt att uppnå under tidsperioden som gått? Några speciella framgångar eller motgångar?

Fram till idag har vi under året genomfört de aktiviteter som vi planerade för och kommunicerade i samband med emissionen tidigare i år. Den återstående planerade aktiviteten för 2016 är att inleda den kliniska fas I/II-studien, vilken vi förväntar oss ska inledas i slutet av 2016. Förutsättningarna för att vi även ska nå denna aktivitet ser bra ut, vi har avslutat arbetet med den kliniska ansökan till myndigheterna och den är inskickad. Vi väntar nu på myndighetens godkännande, vilket självklart är en förutsättning för att kunna inleda den kliniska studien.

Det har varit ett mycket aktivt år, där vi har arbetat intensivt med den toxikologiska studien, utveckling och produktion av RhoVacs läkemedelskandidat, planering av och avtal om klinisk studie, patent och mycket annat, men det har varit konstruktivt och positivt.

Vi har haft en del utmaningar med logistiken för den kliniska studien, där vi skulle säkerställa rekryteringen av patienter för att hålla tidsplanen. Även detta blev dock löst i ett konstruktivt samarbete med de involverade klinikerna.

Var det någon av sakerna som var avgörande att ni lyckades med?

En stor milstolpe var självklart den toxikologiska studien, vi rapporterade topline-resultatet i maj 2016. Om denna studie, mot förmodan, hade indikerat toleransproblem hade projektet blivit väsentligt försenat och i värsta fall stoppat. De bra resultaten var därför avgörande för projektets utveckling.

Hur ser det kommande året ut, vilka aktiviteter ska investerare hålla ögonen på?

Det kommande 12 månaderna kommer den primära uppgiften vara att säkerställa genomförandet av den kliniska studien. Det är självklart en särskilt viktigt och avgörande aktivitet. I relation till investerarnas önskemål om information så blir det en utmaning då vi under studiens förlopp kommer att vara begränsade i vad vi kan rapportera. Vi ska dock göra vårt bästa för att hålla investerarna informerade om förloppet.

Ni tog in drygt 20 Mkr i början av året, hur långt räcker de pengarna?

Dessa  pengar räcker till att genomföra den kliniska studien, som förväntas vara avslutad under  Q2 2018 (top-line-resultatet), men pengarna ger mycket begränsade möjligheter till andra aktiviteter.

I slutet av november och början av december kan ni få in ytterligare kapital genom att innehavarna av teckningsoptionerna använder dem, vad ska de pengarna användas till?

Som tidigare sagt är resurserna till själva kliniska studien säkerställda, men för att kunna fortsätta forsknings- och utvecklingsaktiviteterna, som kommer att ge oss den nödvändiga informationen för att kunna definiera och förbereda den nästa kliniska studien – sannolikt en fas IIb-studie – behöver vi tillföras ytterligare kapital. Det är till dessa aktiviteter som vi skall använda pengarna vi hoppas kunna inbringa genom att teckningsoptionerna nyttjas. Vi har redan före nyttjandeperiodens inledande erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 37,3 %, avseende teckningsoptionerna.

Läs fler intervjuer vi har gjort

Chosa Oncology AB

Chosa är ett danskt företag som siktar mot att förbättra den kliniska effekten av cancerläkemedel genom att använda en vidareutvecklad version av ett gammalt mycket effektivt läkemedel och kombinera det med precisionsanvändning. Chosa Oncology AB hette tidigare RhoVac AB.