Kentima gör nyemission för exportsatsning – Intervju med VD

Kentima Holding på First North gör en företrädesemission för öka försäljningen både i Sverige och utomlands. Vi har intervjuat bolagets VD.

Kentima Holding på First North gör en företrädesemission. Vi har gjort en intervju med vd och grundare Kent Nilsson, men vi inleder med en kort presentation av Kentima Holding.

Kentima säljer egenutvecklade produkter inom automation och säkerhet. De viktigaste egna produkterna är programvarorna Ethiris (VMS-system, Video Management Software) och WideQuick (HMI/SCADA-programvara, Human Machine Interface, operatörsgränssnitt). Bolaget säljer också egenutvecklade industridatorer och operatörspaneler.

Kentima grundades 1994 med utveckling av kundanpassade styrsystem för främst kunder inom gruvindustrin. Fortfarande är denna del klart störst i Kentima-koncernen.

Kentima Control R & D

Dotterbolaget Kentima Control R & D utvecklar kundanpassade styrsystem till kunder främst inom gruvindustrin, där orderingången dock pressas av den svaga konjunkturen inom gruvindustrin. På årsbasis omsätter Kentima Control R & D i nuläget knappt 30 Mkr.

Kentima AB

År 2001 påbörjades utveckling av egna produkter i det som idag är dotterbolaget Kentima AB, finansierade med överskott från Kentima Control R & D. Dotterbolaget Kentima AB svarar för koncernens egenutvecklade produkter (Ethiris, WideQuick mfl) och växer kraftigt, och är det som ska lyfta Kentima-koncernen framöver. Baserat på tredje kvartalet omsätter Kentima AB omkring 7 – 8 Mkr på årsbasis, men växer kraftigt.

År 2013 påbörjades en internationell expansion med hjälp av kapital från nyemissionen i samband med bolagets listning på First North.

Vad ska ni använda emissionslikviden på 15 Mkr till?

Vi genomför en gradvis omställning av Kentima-koncernen, till en större fokusering på försäljning av våra egenutvecklade produkter inom våra två affärsområden automation och säkerhet. Vi satsar stora resurser på utvecklingen av våra mjukvaror Ethiris och WideQuick. Vi har investerat 75 Mkr i våra egenutvecklade produkter sedan 2001 och genomför nu en stor satsning på att öka försäljningen såväl i Sverige som internationellt.  Detta innebär stora kostnader för marknadsbearbetning innan intäkterna kommer. Vi behöver rörelsekapital för att klara allt detta samtidigt som vi fortsätter att vidareutveckla våra produkter.

I nuläget omsätter dotterbolaget Kentima AB (med egenutvecklade produkter) cirka 7 – 8 Mkr på årsbasis, varav det mesta fortfarande kommer från den svenska hemmamarknaden. Ni började satsa internationellt under 2013.

Er satsning på att nå ut internationellt via distributörer har visat sig vara en svårframkomlig väg eftersom distributörerna främst verkar vilja arbeta med redan inarbetade leverantörer och Kentimas produkter har inte fått tillräcklig exponering. Ni har därför fått säga upp de exportsäljare som arbetat mot distributörer.

Hur ska ni nå ut framöver för att kunna öka försäljningen internationellt?

Vi ska satsa mer på digital marknadsföring via hemsidan. Vi kommer att lägga ut gratisversioner av våra programvaror för att kunder enkelt ska kunna börja ladda ner och testa programmen. Vi kommer också att lägga ut flera referenscase på hemsidan och via instruktionsfilmer visa systemintegratörerna hur enkelt det är att använda Kentimas produkter för olika typer av applikationer,  ”seeing is believing”. Vi fortsätter också att delta på mässor, som till exempel IFSEC i London som går av stapeln nu i juni 2015.

Vi inriktar vår internationella satsning direkt mot systemintegratörerna och affärsområdet security. Här krävs det oftast hög teknisk kunskap samt god produktkännedom och därför blir det produktavdelningen som tar över den aktiva exportförsäljningen. Vår avdelning SKUT (Support, Konsult, Utbildning och Test) har även en viktig roll internationellt.

Under tredje kvartalet omsatte Kentima-koncernen 8,1 Mkr och uppvisade ett negativt resultat på 1,9 Mkr. Koncernen har samtidigt beslutat om ett kostnadsbesparingsprogram som innebär att era exportsäljare som arbetat mot distributörer kommer att lämna verksamheten.

Från vilket kvartal får kostnadsbesparingsprogrammet fullt genomslag och hur mycket kommer kostnaderna då att ha sänkts på kvartalsbasis?

Den kostnadsbesparing som uppstår genom att vi förändrat exportstrategin och sagt upp våra exportsäljare börjar synas under vårt kvartal juli-september, men får full effekt under kvartalet  oktober-december då vi räknar med en kostnadsbesparing på nästan 0,7 Mkr per kvartal.

Kentima-koncernen består av moderbolaget Kentima Holding och de två dotterbolagen Kentima Control R & D och Kentima AB. Orderingången i Kentima Control R & D pressas av den svaga konjunkturen inom gruvindustrin, men kan vara på väg att stabiliseras. Ni förväntar er samtidigt att orderingången i dotterbolaget Kentima AB ska fortsätta öka och har som finansiellt mål att den ska växa med 50 procent på årsbasis.

Om omsättningen i Kentima Control R & D stabiliseras på nuvarande nivå och kostnadsbesparingsprogrammet genomförs enligt plan, hur mycket behöver då dotterbolaget Kentima AB omsätta på kvartalsbasis för att koncernen som helhet ska nå breakeven på EBIT-nivå (rörelseresultat efter avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar)?

När Kentima AB exklusivt försäljningen till systerbolaget Kentima Control R&D når en försäljning på över 4,5 Mkr på kvartalsbasis kommer Kentimakoncernen att visa ett positivt resultat, under förutsättning att försäljningen i Kentima Control R&D stabiliseras på nuvarande nivåer.

Det är på grund av detta som vi varit noga med att i kvartalsrapporterna redovisa den underliggande tillväxten i Kentima AB, det vill säga omsättningen exklusive försäljningen till systerbolaget Kentima Control R&D. Vi har nu en accelererande underliggande tillväxt och detta kommer att leda oss till vinst framöver.

Ni har investerat 75 Mkr i egenutvecklade produkter sedan 2001 fram till och med utgången av räkenskapsåret 2013/2014. Enligt memorandumet kommer ni att fortsätta investera omkring 8 Mkr på årsbasis i egen produktutveckling, varav cirka 4 Mkr kommer att aktiveras i balansräkningen, vilket har varit fallet de senaste åren.

Samtidigt har ni avskrivningar omkring 2 Mkr på aktiverat utvecklingsarbete per år, vilket betyder att ert kassaflöde är 2 Mkr sämre än ert resultat efter finansnetto på årsbasis (investeringar som aktiveras i balansräkningen överskriver avskrivningarna med 2 Mkr per år).

Hur länge kommer pengarna från nyemissionen att räcka?

Om nyemissionen blir så lyckad som vi önskar och tror är målsättningen att pengarna ska räcka fram till att Kentima-koncernen når ett positivt kassaflöde. Om det går enligt plan kommer vi alltså inte att behöva göra fler nyemissioner.

Ni förväntar er att omsättningen inom dotterbolaget Kentima AB ska växa kraftigt framöver och har som finansiellt mål att den ska växa med 50 procent. Er resultatutveckling och därmed aktiekurs är beroende av att detta faktiskt inträffar.

Vad är det som talar för att ni ska lyckas etablera Ethiris, WideQuick och övriga egenutvecklade produkter internationellt i tillräcklig omfattning? Vilka är de största riskerna att ni inte lyckas?

Tillväxten på den svenska marknaden ska vara så stor att den ger den förväntade omsättningsökningen och vänder Kentima-koncernen till ett positivt resultat. Den internationella försäljningen är naturligtvis viktigast på lång sikt, men vi ska på kort sikt inte vara beroende av den.

För att kunna utveckla och leverera hård- och mjukvara som håller den kvalité och de unika funktioner som gör att vi idag överträffar våra konkurrenter vid kundens val av produkt och leverantör, krävs det stora resurser i form av kunnig och engagerad personal, vilket vi har. Personalen är den viktigaste tillgången. Den största risken jag ser är att våra personella resurser inte räcker till för att harmonisera med den tillväxttakt vi håller.

Läs mer om Kentima Holdings nyemission.

Kentima Holding AB

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer avancerade produkter för automations- och säkerhetsbranschen.