Invent Medic närmar sig en växande marknad

Invent Medic har fått patent godkänt i både USA och Europa. Gör nu en nyemission som ska finansiera marknadslanseringen i Sverige och Norden samt initiera en lansering i Europa. Skruvar upp tempot för lansering i USA. Nyemissioner.se har gjort en intervju med VD Karin Bryder.

Vad gör Invent Medic?

Invent Medics vision är att kunna erbjuda medicintekniska produkter till kvinnor som ska förbättra deras hälsa och livskvalitet. Vi vill kunna erbjuda säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. Invent Medic har utvecklat en medicinteknisk produkt, TVS, som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel mot urinläckage vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. Denna produkt baseras på samma vetenskapliga grund som den kirurgiska behandlingen av kvinnlig ansträngningsinkontinens och har liknande verkningsmekanism men är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov.

Ni noterade er på AktieTorget för ett år sedan, vad har ni uppnått sedan dess?

Vi började med att anställa en medarbetare inom kvalitetssäkring, Ulrika Andersson. Under det gångna året har vi därmed kunnat arbeta målinriktat med att etablera ett kvalitetsledningssystem enligt ISO13485 för att på ett effektivt sätt efterfölja de krav som ställs på medicintekniska produkter. Detta system blev certifierat i februari 2017. Under året säkerställde vi även att produktionen av produkten TVS kan ske i stor skala på ett tillfredställande sätt. Förberedelserna för en planerad klinisk studie tog fart och i slutet av året hade vi alla tillstånd och avtal på plats för att initiera studien. Förutom att genomföra en klinisk studie för att titta på reell effekt och säkerhet behövs kunskap om TVS egenskaper som produkt för att säkerställa de krav som kommer att ställas vid en granskning av produkten vid en CE-märkning/marknadsintroduktion. Detta arbete påbörjades under 2016 och kommer att ske fortlöpande då många studier kräver lång tid. Glädjande var att vårt patent blev godkänt både i USA och Europa.

Vad kan vi se fram emot under det kommande året?

Vi ska slutföra den kliniska studie som påbörjats och de produktspecifika testerna som krävs för att produkten TVS ska kunna marknadslanseras. Alla resultat kommer att skickas för granskning och när det väl är godkänt kommer vi att introducera produkten till den svenska vården och återuppta de kontakter som initierats tidigare.

Ni gör en nyemission på 10,2 Mkr under mars, vad ska ni använda pengarna till?

Huvuddelen av de pengar vi nu hoppas kommer att investeras i bolaget ska täcka marknadslanseringen i Sverige och Norden och initiera en lansering i övriga Europa. Dessutom vill vi påbörja arbetet med att kunna lansera produkten i USA tidigare än vi tänkt oss. En del av pengarna kommer att behövas för de slutgiltiga verifieringarna och valideringarna inför CE-märkningen och då bl.a. slutföra den kliniska studien. För att bolaget ska kunna växa och bli ett bolag inom kvinnohälsa vill vi även utvärdera möjligheterna till att bredda bolagets produktportfölj.

Avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till de som funderar på att investera i Invent Medic?

Att investera i Invent Medic är att investera i ett team som brinner för innovativa produkter för att förbättra kvinnors hälsa. Det finns en ökad medvetenhet runt hälsoproblem som drabbar enbart kvinnor eller har ett annat förlopp hos kvinnor vilket betyder att det är en växande marknad för kvinnorelaterade produkter. Eftersom vi ser att vi kommit långt under 2016 vill vi med den emission vi nu gör öka vår utvecklingstakt. Vi vill lansera bredare och det i närtid och vi vill se att bolaget växer med nya produkter.

Läs mer om Invent Medics nyemission.

Invent Medic Sweden AB

Invent Medic erbjuder en medicinteknisk produkt för icke kirurgisk behandling av kvinnlig urininkontinens.