Invent Medic gör sig redo för marknadslansering

Invent Medic är ett bolag med fokus på kvinnors hälsa. Bolaget genomför just nu en företrädesemission om cirka 19,3 Mkr som ska finansiera den planerade marknadslanseringen av bolagets första produkt TVS, vilket är ett hjälpmedel för kvinnlig ansträngningsinkontinens. Globalt beräknas cirka 50 miljoner kvinnor uppleva besvär med ansträngningsinkontinens. Teckningstiden löper till och med den 27 april 2018. Invent Medics VD Karin Bryder besvarar några viktiga frågor om bolaget och dess framtid.

Kan du kort beskriva Invent Medic och vägen framåt för bolaget?

Invent Medic är ett bolag verksamt inom kvinnors hälsa. Vår målsättning är att utveckla ett bolag med produkter som hjälper kvinnor att kunna leva det liv de vill. Vår första produkt kallas TVS och är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel mot kvinnlig ansträngningsinkontinens, vilket är ofrivilligt urinläckage vid ansträngning. Ungefär 10 procent av alla kvinnor beräknas ha urinläckage varje vecka och upp till 50 procent av alla kvinnor beräknas ha sporadiska urinläckage. Urinläckagets storlek och frekvens varierar från fall till fall. Det kan röra sig om dagliga läckage eller läckage vid vissa tillfällen. 

Vi har genomfört en klinisk studie som visar att kvinnor får en signifikant reduktion av urinläckage vid användning av TVS. Just nu förbereds marknadslanseringen, vilken vi planerar att inleda efter sommaren 2018. Marknadslanseringen kommer att ske både mot konsumentmarknad och sjukvård eftersom TVS kan användas av kvinnor oavsett om kontakt tagits med sjukvården eller inte. Vår ursprungliga plan var att sälja TVS enbart mot sjukvården, men genom att lansera TVS både mot konsumentmarknad och sjukvård bedömer vi att vår försäljningstakt kommer att öka.

Genom att rikta oss mot konsumentmarknaden kommer således även kvinnor som inte tagit kontakt med sjukvården för sina läckage att kunna erbjudas TVS. Detta kommer att öka livsglädjen för många kvinnor som idag känner sig osäkra och hämmade av sitt urinläckage. Vid sidan av konsumentmarknaden fortsätter vi också att bearbeta sjukvården inför lansering. Det är lagstadgat att personer som diagnostiseras med urininkontinens ska få hjälp och TVS kommer att kunna användas som komplement till andra behandlingar och i det fall patienten inte är lämplig för operation.

Berätta mer om marknaden och hur TVS särskiljer sig?

Givet ansträngningsinkontinensens stora utbredning är den potentiella marknaden för Invent Medic omfattande. Marknadspotentialen bygger på uppskattningen att cirka 50 miljoner kvinnor globalt upplever besvär med ansträngningsinkontinens. Ett icke-kirurgiskt hjälpmedel mot kvinnlig ansträngningsinkontinens har potential att kunna tillgodose ett stort medicinskt behov. Målgruppen för TVS är alla kvinnor med urininkontinens med huvudsakligt inslag av ansträngningsinkontinens oberoende av mängd eller frekvens av läckage.

Vad gäller konkurrensen inom kvinnlig urininkontinens så behandlas denna först och främst genom rådgivning och medicinering. För att hantera problem med ansträngningsinkontinens rekommenderas metoder såsom blåsträning och bäckenbottenträning ofta som ett första steg i behandlingen. Patienten får även råd avseende levnadsvanor och eventuella förbättringar kring dessa. Absorberande produkter såsom blöjor och bindor samt mekaniska anordningar såsom pessar finns även att tillgå för behandling av ansträngningsinkontinens. Gentemot bindor och övriga absorberande produkter utgör TVS enligt vår bedömning en säkrare, fräschare och mer komfortabel lösning på problemet.

Det finns även ytterligare ett antal lösningar, men vi känner i dagsläget inte till några liknande tekniska lösningar som har TVS kombinerade egenskaper. Vi äger dessutom ensamt rättigheterna till patent i både Europa och USA som beskriver TVS samt dess potentiella tillämpningar. Vi känner oss därför trygga inför marknadslanseringen att vi har en produkt som är konkurrenskraftig och fyller ett omfattande marknadsbehov.

Ni genomför nu en företrädesemission om cirka 19,3 MSEK. Vad ska emissionslikviden finansiera?

Emissionslikviden ska finansiera den utvidgade marknadslanseringen av TVS. Som ovan nämnt är marknadslansering planerad att ske i Sverige efter sommaren 2018, varpå lansering kommer att ske i fler europeiska länder i samarbete med etablerade aktörer under 2019. Vi planerar även för en marknadslansering i USA tillsammans med en samarbetspartner under 2020.

Mer specifikt kommer emissionslikviden således finansiera uppbyggnad av en försäljningsorganisation i Sverige och försäljnings- samt marknadsaktiviteter för TVS. Vi kommer även att använda viss emissionslikvid för eftermarknadsstudier och identifiering av kringprodukter.

Slutligen – berätta varför Invent Medic är en bra investering?

Vår vision är att erbjuda nya och innovativa produkter och hjälpmedel till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa samt livskvalitet. Vårt erbjudande ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. TVS ska ses som ett första led i att bli ett bolag med produkter som hjälper kvinnor att kunna leva det liv de vill. Vi undersöker kontinuerligt marknaden för kringprodukter och har nyligen lanserat vårt varumärke Arcamea, under vilket vi kommer lansera våra produkter.

Marknadslanseringen av TVS är planerad att ske redan efter sommaren 2018 och produkten lanseras inom ett marknadsområde där varannan kvinna beräknas ha sporadiska besvär. Jag ser med tillförsikt fram emot de möjligheter som kommer att öppna sig för Invent Medic och välkomnar varmt alla att följa med på vår resa.

Invent Medic Sweden AB

Invent Medic erbjuder en medicinteknisk produkt för icke kirurgisk behandling av kvinnlig urininkontinens.