Intervju med PExA som tar forskningen till en ny nivå

PExA har haft en bra utveckling sedan sin notering för ett år sedan och kommersialiseringen har kommit igång. Nu vill man öka tempot. Nyemissioner.se har gjort en intervju med VD för PExA, Erik Ekbo.

Vad gör PExA?

PExA utvecklar, producerar och säljer ett forskningsinstrument – PExA 2.0 – för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och KOL. Den patentskyddade metoden har utvecklats under 10 år, under ledning av Dr. Anna-Carin Olin, professor vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska Akademin inom Göteborgs Universitet.

Hur fungerar instrumentet?

Instrumentet möjliggör en helt ny metod för att samla in material från de små luftvägarna: partiklar i utandningsluft. Partiklarna bildas från vätskeskiktet i de små luftvägarna och innehållet speglar sjukdomsprocesser i denna del av luftvägsträdet, som tidigare varit oåtkomligt. Forskarna kan därigenom studera lungsjukdomar och hitta potentiella biomarkörer för dessa. Metoden är mycket enkel för studiepatienten, som andas i ett munstycke medan instrumentet samlar in, storleksbestämmer och räknar de utandade partiklarna. Materialet från de små luftvägarna landar på en substratyta som används i efterföljande analys.

Hur gör man analyser idag och vilka är fördelarna med lösningen som PExA utvecklat?

Den närmast jämförbara metoden för att erhålla material från de små luftvägarna är genom bronskoskopi, med vilken man fyller lungorna med vätska som sedan sugs ut. Därefter analyseras innehållet på partiklar. Metoden liknar skendrunkning och är synnerligen obehaglig samt kräver omfattande insatser av sjukvårdspersonal. PExAs metod däremot är helt icke-invasiv, når betydligt längre ut i luftvägarna, är kvantitativ och kan upprepas på även gamla och sjuka.

Ni har riktat in er på att sälja ert instrument till forskare, varför har ni valt den inriktningen?

Lungsjukdomar är mycket komplexa och utgör ett stort och prioriterat hälso- och samhällsproblem. Inom lungforskningen har man konstaterat att det krävs mer och ny kunskap för att kunna kategorisera lungsjukdomar som t.ex. KOL och astma då dessa sannolikt består av flera undergrupper som kräver skräddarsydda behandlingar. Dagens forskningsmetoder är otillräckliga för att studera sjukdomsfas i tidigt skede och vad som händer i de små luftvägarna.

Innan det går att utveckla metoder för t.ex. tidig diagnostik och nya behandlingsalternativ för lungsjukdomar krävs mer forskning och kliniska studier. PExA tillhandahåller en helt ny metod som möjliggör studier av sjukdomsprocesser som involverar de små luftvägarna, vilka tidigare varit oåtkomliga. Därför blir det naturligt att vi vänder oss till lungforskare som söker biomarkörer för lungsjukdomar.

I ett längre perspektiv siktar vi på att metoden skall utvecklas och kunna användas för screening och tidig diagnos, vilket skulle innebära minskade sjukvårdskostnader och stora fördelar för såväl sjukvård som för patienternas livskvalitet.

Inom den inriktning ni har valt, hur ser marknaden ut? Det vill säga hur många potentiella kunder finns det och vad innebär det i möjlig försäljning för er?

Lungforskningen är en stor och viktig marknad. Globalt räknar vi med att det finns cirka 10.000 forskargrupper inom området. Av dessa vet vi att cirka 1.500 redan ställt in sin forskning mot att hitta biomarkörer för lungsjukdomar vilket också är vår primära målgrupp. På medellång sikt vill vi givetvis nå ut till alla lungforskningsinstitutioner. Om vi ex. når 2.000 kunder motsvarar det en årlig försäljning av instrument och förbrukningsartiklar om 160-200 MSEK. Till denna marknad ska läggas forskning- och utvecklingsavdelningar inom den läkemedelsindustrin som utvecklar mediciner mot lungsjukdomar. PExA erbjuder ett nytt hjälpmedel att studera t.ex. behandlingseffekt och lämpliga dosnivåer vid framtagning av nya preparat.

Ni noterade er i november förra året, vad har ni haft för motgångar och framgångar sedan dess?

Det har varit ett mycket intensivt och händelserikt år för PExA. Vi kom igång med lanseringen några månader senare än planerat på grund av att utvecklingsprocessen, instrumentvalidering och CE-märkningen fördröjdes något. Produkten lanserades dock under andra kvartalet 2016 och i slutet av juni fick vi vårt kommersiella genombrott.

Vi har nu fakturerat och levererat tre instrument till våra första kunder som bedriver världsledande forskning inom området. Nyligen sålde vi det fjärde instrumentet. Därmed är försäljningsprocessen i linje med den ursprungliga planen.

Av de 1000-tals sökande företag i Europa tillhör vi den lilla exklusiva skara på 6 procent som valts ut av EU-kommissionen och erhållit stöd från EU’s Horizon2020 fas 1-program som kommer att starta upp under de närmaste veckorna.

Vi har genomfört lyckade PExA-workshops i samband med internationella lungkongresser, ERS och IABR, där vi knutit många nya kontakter med opinionsledare. Under senaste halvåret har vi även informerat om två kliniska studier där positiva iakttagelser gjorts med hjälp av PExAs metod.

I vårt samarbete med läkemedelsbolaget AstraZeneca, AZ, tillhandahåller vi temporära utvärderingslicenser av PExA-prover som AZ analyser och undersöker möjligheterna att utnyttja i deras egen forsknings- och utvecklingsarbete inom lungsjukdomar. Samarbetsavtalet har tidigare löpt ett år i taget. Från starten av 2016 breddades avtalet och förlängdes till två år, vilket vi ser mycket positivt på.

Vad planerar ni att uppnå under det kommande året?

Närmast i januari 2017 organiserar PExA i samarbete med AMM, Avdelningen för Arbets- och miljömedicin, ”Second Conference on PExA and small airways disease”. Den första konferensen 2015 samlade ca 100 internationella forskare. Nytt för konferensen 2017 är att ett flertal internationellt framträdande forskarprofiler kommer att föreläsa. Vi räknar med att mötet kommer att samla ännu fler deltagare än tidigare. Flertalet av mötesdeltagarna är potentiella kunder till PExA.

I övrigt ligger fokus på försäljning och vi har som målsättning att sälja eller hyra ut 10 PExA 2.0-system under 2017.

Vi kommer i samarbete med vår internationella partner genomföra Horizon2020 fas 1 och lämna in rapport från studien under första halvåret 2017.

Även om vår strategi är att penetrera den Europeiska marknaden i egen regi under de första åren är vi öppna för att diskutera samarbeten med kvalificerade partner/distributörer/konsulter som har erfarenhet av att introducera konceptuellt nya metoder till aktörer inom sjukvård och forskning.

I vår produktutveckling strävar vi bl.a. efter att sänka tillverkningskostnaderna på ett flertal ingående komponenter och på instrumentet i sin helhet vilket kommer medföra förbättrade marginaler. Lika viktigt för oss är att få feedback från de första kundernas erfarenheter av PExA 2.0. Det kommer ge oss god vägledning inför den fortsatta produktutvecklingen som möter vår ambition av att utvecklingen är behovsstyrd.

Ni gör nu en nyemission på 15,6 Mkr, vad ska ni använda de pengarna till?

PExA befinner sig i en inledande kommersialiseringsfas. Nyemissionen möjliggör en kraftfull och uthållig satsning över flera år. Forskarmarknaden är internationell och vår prioriterade marknad är Europa som består av ett stort antal nationer som fordrar lokala marknadsaktiviteter. Målsättningen är att under den närmaste femårsperioden, varje år fördubbla försäljningsvolymerna. Produkten har nyligen introducerats på marknaden och har en utomordentlig potential att vidareutvecklas mot ökad användarvänlighet och inte minst att leda till framtagningen av ett diagnostiskt instrument.

En del av det kapital som nyemissionen inbringar ska användas till att anpassa produktförsörjningen mot allt högre försäljningsvolymer. Det är nödvändigt att alltid kunna leverera och möta marknadens efterfrågan.

I takt med att försäljningen ökar kommer organisationen att växa så att bolaget kan hantera dessa ökade volymer.

Läs mer om PExAs nyemission.

Pexa AB

PExA bygger på affärsidén att producera ett nytt diagnosinstrument för luftvägssjukdomar som astma och KOL.