Intervju med Johan Lund, VD för FrontOffice

En intervju med Johan Lund, VD för FrontOffice Nordic, som just nu genomför en spridningsemission inför en notering på Aktietorget. FrontOffice hjälper företag att hantera finansiella problem.

Kan du berätta kort vad FrontOffice är för bolag?

Vår egentliga verksamhet bedrivs i dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB. Det är i Svensk Företagsrekonstruktion som vi hjälper våra klienter att överbrygga de finansiella problem de har hamnat i. FrontOffice är ägarbolaget som skall noteras på Aktietorget i månadsskiftet september/oktober

Hur skiljer ni er från konkurrenter i branschen?

Detta är en mycket bra fråga. Det är stora skillnader mellan oss och våra konkurrenter. Den allra viktigaste av dem är att vi, till skillnad från våra konkurrenter, arbetar ensidigt på vår klients sida. Detta gör inte rekonstruktören i de företagsrekonstruktioner som leds av en advokat eller jurist.

FrontOffice, och dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion, existerar för att ägare och företagsledare för bolag runt om i Sverige som tillfälligt hamnar på obestånd skall kunna känna att de har en partner som hjälper dem ut ur sin svårighet. Vi arbetar alltså med att rekonstruera dessa bolag så att de kan rida ut stormen och fortsätta utvecklas som bolag. Det som är viktigt att förstå är att vi arbetar för företagsledarna och ägarna. Våra konkurrenter, vilka arbetar på advokatbyråer och ackordscentraler, har ett helt annat uppdrag; de arbetar inte för ägarna utan deras uppgift är primärt att se till att bolagets fordringsägare får betalt i första hand. Detta är en väsentlig skillnad mellan oss och dem och fördelen för företagaren att arbeta med Svensk Rekonstruktion är glasklar.

Vi erbjuder även kompetens inom områden där våra konkurrenter saknar kunskap. Vårt arbete är en blandning av psykologi, finans, marknadsföring och juridik.

Vår utgångspunkt är att företagaren inte får den hjälp han eller hon behöver när personer med enbart juridisk kompentens skall försöka att rekonstruera ett bolag. Det kan man även se i den statistik från rekonstruktioner som leds av jurister; ca 70% av bolagen överlever inte 12 månader efter avslutad rekonstruktion.

Vi ändrar på nu på hela affärsmodellen för obeståndshantering och vår målsättning är att vi skall lyckas med våra uppdrag i minst 70% av fallen.

Vad har ni för långsiktig strategi och målsättning i bolaget?

Jag anser att vår affärsmodell kommer att revolutionera marknaden för hantering av obeståndsärenden såsom den ser ut idag. Till en början hade vi svårt att ”utbilda” advokater och jurister i fördelarna med vårt tillvägagångssätt. Obeståndshantering var tidigare en skyddad verkstad där advokaterna och juristerna täljde guld med täljkniv. Vår målsättning är att vända om det existerande etablerade tillvägagångssättet och istället fokusera på bolagen som har problem, den hjälp de behöver och den nytta vi gemensamt skapar både för det individuella företaget men även sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Hur stor är marknaden och vilken penetration är rimlig att uppnå på 1-2 års sikt?                  

Det finns ett stort mörkertal när det gäller företagsrekonstruktioner avseende de kostnader som rekonstruktörerna ålägger bolagen att betala för sina tjänster. Vi uppskattar marknaden för rekonstruktioner till minst 200 MSEK varav vi skall stå för 25% inom något år. Marknaden kommer dock att öka kraftigt baserat på vår kostnadseffektiva affärsmodell. Det är inte osannolikt att marknaden om två år uppgår till över 500 MSEK eftersom vi når kunderna långt tidigare i processen och många konkurser kan därmed undvikas genom en rekonstruktion.

Hur fungerar kommunikationen med aktieägarna?

Vi ämnar ha en mycket öppen kommunikation med aktieägare. I samband med vår kvartalsrapport inbjuds aktieägare till ett info-möte på bolaget kontor där jag eller någon i ledningen kommer informera om våra pågående projekt. Naturligtvis måste vi förhålla oss till reglementet för notering på AktieTorget och vi kommer därför att utan fördröjning släppa ett pressmeddelande med vad som har presenterats under mötet.

För oss är det viktigt att ha en mycket bra kommunikation med våra aktieägare. Genom våra ägare kan vi få fler uppdrag och därmed kommer vi kunna leverera mer värde till aktieägarna.

Var kommer fokus att ligga den närmaste tiden och vilka utmaningar står ni inför?

Vi kommer at fokusera på att ytterligare bygga organisationen. Vi är i dagens läge 4-5 heltidsanställda kort jämfört med vårt flöde av nya kunder. På lite längre sikt, 3-6 månader, så måste vi expandera till Göteborg, Malmö och eventuellt Umeå. Vi kommer att söka att förvärva mindre jurist- eller bokföringsbyråer vilka vi anser ha en bra grund för att kunna införlivas i vårt sätt att hantera klienter.

Vad är det som gör Front Office intressant för investerare?

Bolaget verkar i en marknad där tillväxten är hög.

Som bolag har vi tagit beslutet att dela ut 50% i aktieutdelning. Vi håller ner våra fasta kostnader och har styrt om kompensationsprogrammen för anställda för att följa intäkterna.

Vi kan marknadsföra oss utan de begränsningar som våra konkurrenter måste förhålla sig till.

Noteringen av vår nybildade koncern görs i första hand för att stärka bolagets anseende på marknaden. Ett bolag som klarar kraven på notering emottas bättre av våra klienter vilka ofta är stressade över sin finansiella status och söker trygghet i valet av samarbetspartner. Beslutet att notera bolaget är styrelsens och jag ställer mig 100% bakom detta.

Eftersom vi inom kort tid behöver göra ett antal förvärv för att uppnå bättre geografisk täckning och komma närmare våra klienter så är det en fördel för våra aktieägare om vi kan föra diskussioner om förvärvslikvid med utgångspunkt i vår notering.

 

Läs mer om FrontOffice nyemission och notering samt den artikel vi skrivit tidigare, En äkta spridningsemission.


Denna intervju är gjord av Axier Equities och publiceras med tillstånd.

Front Ventures AB

Front Ventures är ett investmentbolag, specialiserat på att hjälpa bolag inom fintech att skala upp. Front Ventures AB hette tidigare FrontOffice Nordic AB.